ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ספרי זוטא פרק י

 לקנסור הזה שהוא מקדים לפני האומות קודם שלשה ימים לתקן להם את הדרך שנא' ובדבר הזה אינכם מאמינים בי"י אלהיכם ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם (דברים א לב - לג): וענן י"י עליהם יומם וגו' ונא' ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל (שמות יד יט) ונא' כי ענן י"י על המשכן יומם (שם /שמות/ מ לח) ונא' לא ימיש עמוד הענן יומם (שם /שמות/ יג כב) ונא' וי"י הולך לפניהם יומם בעמוד ענן (שם /שמות י"ג/ כא) מלמד שהיה עמהם שבעה ענני כבוד אחד לפניהם ואחד אחריהם ואחד מימינם ואחד משמאלם ואחד על גבי ראשיהם מפני החמה ואחד

62

ספרי זוטא פרק יב

 אומר בשלשה דברות יצאו שלשתם כאחת וכי משה היה צריך לצאת עמהם ולמה יצא לשם שני צדדים שלא יהא משה אומר דומה שנמצא בי פגם שכן הודחיתי מן הדבור ושלא יהו ישראל אומרין דומה שנמצא במשה פגם שכן נדחה מן הדיבר:פסוק ה(ה). וירד ה' בעמוד ענן, מגיד שהיה מדבר עמהן בענן ומניין כדרך שהיה מדבר עמהם כך היה מדבר עם שמואל בענן אמ' משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו בעמוד ענן ידבר אליהם (תהלים צט ו) אמרו בשעה שהיו ישראל רואין את עמוד הענן בין השמים ובין הארץ היו יודעין שהוא מדבר עם משה וכן שמואל: ויעמד פתח

63

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא לט

 שהוא ובקעה לפי מה שהיא, וכן הוא אומר +זכריה י א+ שאלו מה' מטר בעת מלקוש, או לפי שארץ ישראל מכופלת בהרים יהא גלוי שותה, שאין גלוי אין שותה תלמוד לומר למטר השמים תשתה מים, גלוי ושאין גלוי שותה, וכן הוא אומר +איוב לז יא+ אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו, ואומר +שם /איוב/ לז יב+ והוא מסבות מתהפך, שיהו עננים מקיפות אותה ומשקות אותה מכל רוח, או לפי ששותה מי גשמים אבל אינו שותה מי שלוחים, תלמוד לומר למטר השמים תשתה מים, כשהוא אומר מים אף מי שלוחים שותה וכן הוא אומר +דברים ח ז+ כי ה' אלהיך

64

ספרי דברים פרשת נצבים פיסקא שה

 ומרים שוב לא מצאו ישראל נחת רוח אחרי משה שנאמר +זכריה יא ח+ ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא בשנה אחת מתו שנאמר +תהלים מז י+ נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם אלא מתה מרים בטלה הבאר וחזרה בזכות משה ואהרן מת אהרן בטל עמוד ענן וחזרו שניהם בזכות משה מת משה בטלו שלשתם ולא חזרו באותה שעה היו ישראל נפוצים וערומים מכל מצות נתקבצו כל ישראל אצל משה ואמרו לו אהרן אחיך היכן הוא אמר להם אלהים גנזו לחיי העולם הבא ולא היו מאמינים לו אמרו לו אנו יודעים בך שאכזרי אתה שמא אמר

65

מדרש תנאים לדברים פרק כד

 רמז לצדקה אין לי אלא אלו שאר כל המצות שבתורה מנ' ת"ל ולך תה' צד' מכל מקום: ד"א ולך תה' צד' אמר ר' יצחק מנ' לבעל חוב שקונה משכון שנ' ולך תה' צד' אם אינו קונה צדקה מנין מיכן לבעל חוב שקונה משכון: לפני ה' אלה' לפנים משלש מחיצות חשך ענן וערפל (ד יא) חשך מבחוץ ענן מבפנים ערפל לפני לפנים:פסוק יד(יד). לא תעשק שכיר עני ואב' והלא כבר נאמר (ויק' יט יג) לא תגזול מלמד שכל הכובש שכר שכיר עובר בחמשה לאוין משום בל תעשוק ומשום בל תגזל ומשום לא תלין פעלת שכיר (שם) ומשום ביומו תתן

66

מדרש תנאים לדברים פרק לד

 הכבוד שהיו מקיפות את ישראל ואומות העולם רואין אותן והשכינה עליהן: ד"א ולכל היד החז' דכת' (שם יז יא) והיה כאשר ירים משה ידו: וכל המורא הגדול דכת' (שם לד ל) וייראו מגשת אליו: אשר עשה משה זו הקמת המשכן וסידור כליו: לעיני כל ישראל זו עמידת הר סיני וירידת ענן עליו: ד"א ולכל היד החזקה זו מכת בכורות: ולכל המורא הגדול זו קריעת ים סוף: ר' אליעזר אומר לכל האותות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים אין לי אלא במצרים מנין אף לפני הר סיני ת"ל ולכל היד החזקה מנין אף במדבר ת"ל ולכל המורא הגדול ומנין אף

67

סדר עולם רבה (ליינר) פרק י

 והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו (שם /יהושע/ ד יט), צא מהן שלשים ושלשה יום למפרע, ואתה למד שבשבעה באדר מת משה רבינו. שלשה פרנסים טובים עמדו להן לישראל, ואלו הן משה ואהרן ומרים, ושלש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הן באר ועמוד ענן והמן, מן בזכות משה, עמוד ענן בזכות אהרן, באר בזכות מרים, מתה מרים, נסתלקה הבאר, וחזרה להן לישראל בזכות משה ואהרן, מת אהרן, נסתלק עמוד הענן, וחזר להן בזכות משה, [מת משה] נסתלקו שלשתן, ולא חזרו, שנאמר ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד (זכריה יא ח), וכי בירח אחד

68

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק יד

 בדרך ישר' וענן שכינה שהיה באהל ר' שמעון בן יוחי אומ' כל ארבעים שנה שהיו ישר' במדבר לא נצרך אחד מהם לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה אלא האדים היו יודעים ששקעה החמה הלבין היו יודעים שזרחה החמה מסתכל בחבית ויודע מה שבתוכה בטפיח ויודע מה שבתוכו מפני ענן השכינה [שביניהם] שנ' לעיני כל בית ישר' (שם מ לח) ואו' קומי אורי וגו' (ישעיה ס א) ואו' לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו' (שם ס יט) ואו' לא יבא עוד שמשך וגו' (שם ס כ) ואו' והיה לך יי לאור עולם (שם ס יט) מהיכן היתה

69

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יג

 תהלים קל"ה) מעלה נשיאים מקצה הארץ, על דעתיה דרבי יוחנן, לאחד שכבד את חבירו חבית של יין וקנקנה, ר"ש אומר לאחד שאמר לחבירו הלוני סאה של חטים, א"ל הבא קופתך ובא מדוד כך הקב"ה אומר לארץ אייתי ענניך וקבל מטר.יב ה' שמות נקראו לו, עב, אד, ענן, ונשיאים, חזיז, עב שהוא מעבב את פני הרקיע, אד שהוא שובר אידן של בעלי שערים, ענן שהוא עושה הבריות ענוים אלו לאלו, נשיאים שהוא עושה את הבריות נשיאים אלו על אלו, חזיז, שהוא עושה חזיונות ברקיע ומשרה רוח הקדש על הבריות, כמה דאת אמר (ישעיה א) חזון ישעיה בן אמוץ, ארשב"ג ד'

70

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לה

 ואם עשרין אינון אנא וברי מנהון, ואם עשרה אינון אנא וברי מנהון, ואם חמשה אינון אנא וברי מנהון, ואם תרין אינון אנא וברי הן, ואם חד הוא אנא הוא.ג [ט, יג] את קשתי נתתי, קישותי דבר שהוא מוקש לי אפשר כן, אלא קשין דפירי, והיה בענני ענן על הארץ, ר' יודן בשם רבי יודן בר סימון לאחד שהיה בידו קלוב רותח בקש ליתנו על בנו ונתנו על עבדו, והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם, בין אלהים זו מדת הדין שלמעלה ובין כל נפש חיה וגו', רבי יצחק ורבי יוחנן ורבי יודן גיורי הלכו לשמוע תורה מר"ש בן יוחאי,

1234567891011121314151617181920