ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פתרון תורה פרשת אם בחוקותי

 ונתתי מטר על ארצך אשר נתת לעמך לנחלה, וכל זמן שאין הגשמים יורדין נתחיבו שונאיהן של ישראל כ'ל'א'ה', שנ' השמרו לכם פן יפתה לבבכם וג' ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה וג', ציה גם חום (כלאה) יגזלו מימ' שלג ש' י', ועתה לא ראו אור, ואין אור אילא מטר, שנ' יפיץ ענן אורו, כיון שחטאו ישר' ענן קשור בשמים והק' שהוא בהיר בשחקים ישלח רוח ויטהר את השמים, שנ' ורוח עברה ותטהרם. ואין הגשמים נעצרין אילא בעון זנות, שנ' ותחניפי ארץ בזנותך וברעתך, וימנעו רביבים ומלקוש לא היה ומצח אשה זונה וג'. על כפים כסה אור, ואין אור אלא מטר, על

192

פתרון תורה פרשת בהעלותך

 היהפוך כושי עורו וג', וכיוצא בו על דברי כוש בן ימיני, וכי כוש שמו והלא שאול שמו שהוא משונה בקומה מכל אדם, כיוצא בו הלא כבני כושיים [עמוד 149] אתם לי בני ישר' וג', וכי כושי שמו אילא ישר' שמו שהם משונים מכל אומה ולשון.וירד ה' בעמוד ענן וג', זה ירידה השמינית שירד הקב"ה לאהל מועד, אמ' הק' כל המלשין על רעהו בסתר אין לו רפואה, על אחיו בן אמו ובן אביו על אחת כמ' וכמ', וכעס עליהן הקב"ה ונסתלק מעל האהל, שנ' ויחר אף וג' ומיד נצטרע' מרים, אמר הקב"ה אם יהיה אהרן מצורע אין כהן בעל מום

193

פתרון תורה פרשת וירא בלק

 ולא נביא היה. ויצמד ישר' לבע' פע', ר' יהודה אומ' נעשו ישר' כצמיד פתיל שעל פי חבית אבל כשעושין תשובה לפני הק' מה כת' בו ואתם הדבקים בה' אל' וג'.ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי וג', אמ' לו הושיב ראשיהם נגד השמש וכל מי שהיה ענן נקלף מעליו והשמש זורחת עליו בתוך הקהל היו יודעין שנטעה היו הורגים נגד השמש, ה' ה' דכת' ויאמר משה אל שפטי ישר', וכמה הן שפטי ישר' ז' ריבו וח' אלפים ושש מאות, שרי אלפים [עמוד 206] שש מאות שרי מאות שלשת אלפים, שרי חמישים ב' י' אלף, שרי עשרות ס' אלף,

194

פתרון תורה פרשת האזינו

 קרואים [עמוד 311] בנים, אילו לא היו סכלים על אחת כמ' וכמ'. הלה' תגמלו זאת וג', בכל הטובות שהשפיעכם הקב"ה שהציל אתכם מעבדות מצרים ומסבלותם ונתן לכם ממונם וקרע לכם את הים ושקע בו שונאיכם והמטיר לכם לחם מן השמים והאכילכם את השליו והזיב לכם מים מצור החלמיש והוליככם בעמוד ענן ואש ארבעים שנה לא בלו שלמותיכם ונעלכם, והכה סיחון ועוג מיתר הרפאים והוביש את מי הירדן מפניכם. והפיל ל' א' מלכים לפניכם ונתן לכם את ארצם והוריש לכם עמל לאויבים על מנת שתשמרו מצותיו וחקיו ותנצרו מצותיו, ככת' ויתן להם ארצות גוים וע' וג' בעבור ישמרו חקיו וג', עכשו

195

פתרון תורה פרשת וזאת הברכה

 לבוא וג', ואומ' ויוציאנו ה' אל' ממצרים ביד חזקה וג', ואומ' והם עמך ונחלתך אש' הוצ' וג'. והם תכו לרגלך הדבר רמוז על ענני הכבוד, שהיו בני ישראל נוהגים תחתיו ארבעים שנה, שלא סר מעליהם יום אחד, שנ' את עמוד הענן לא סר מע' יומ' וג', ומנין שרגל נמשלה על ענן שנ' וענן אבק רגליו. והיו נוסעים וחונים אחר הענן כשנעלה הענן מעל המשכן נסעו, וכששכן הענן חנו, כ' ה' א' וביום הקים את המשכן וג', זה היה ענן קטן, שנ' כן יהיה תמ' הענן [עמוד 333] יכס' וג' ולפי העלות הענן מעל הא', על פי ה' יס' בני יש'

196

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 לקיש אומר אין עננים אלא מלמטה שנאמר מעלה נשיאים מקצה הארץ על דעתיה דרבי יוחנן לאחד שכבד את חברו בחבית של יין וקנקנה ר"ש אומר לאחד שאמר לחברו תן לי סאה של חטין א"ל הבא קופתך ומדוד כך אמר הקב"ה לארץ אייתי עננך וקבלי מטר, חמשה שמות נקראו לו אד ענן נשיא עב חזיז. עב שהוא מעבב פני רקיע. אד שהוא שובר לבעלי שערים. ענן שהוא עושה את הבריות ענוים אלו לאלו. נשיא שעושה את הבריות נשיאים אלו על אלו. חזיז שעושה חזיונות ברקיע ומשרה רוח הקדש על הבריות כד"א חזון ישעיהו ארבעה שמות נקראו לארץ כנגד ארבע תקופות. ארץ

197

ילקוט שמעוני תורה פרשת נח

 תרין מנהון ואם כ' אינון אנא וברי תרין מנהון, ואם עשרה אינון אנא וברי מנהון ואם חמשא אינון אנא וברי מנהון ואם תרין אינון אנא וברי הם ואם חד הוא אנא הוא את קשתי נתתי [ט, י"ג] את קשותי דבר שהוא מוקש לי אפשר כן אלא קשין דפירי והיה בענני ענן [ט, י"ד] לאחד שהיה בידו קלוב רותח ביקש ליתנו על בנו ונתנו על עבדו, מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי בעלי ראתן עד ארבע אמות, רבי אמי ור' אסי לא הוו אכלי מביעי דההוא מבוי ר' יהושע בן לוי מיכריך בהו ועסיק בתורה אמר אילת אהבים ויעלת חן אם מעלת

198

ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא

 וגו' לעתיד לבא מנין ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים אתה אמרת ורחצו רגליכם [י"ח, ד] חייך שאני פורעה לבניך וארחצך במים, הרי במדבר בארץ מנין רחצו הזכו לעתיד לבא מנין אם רחץ ה' את צואת בנות ציון, אתה אמרת והשענו תחת העץ [י"ח, ד] חייך שאני פורע לבניך פרש ענן למסך, הרי במדבר בארץ מנין בסכות תשבו שבעת ימים. לעתיד לבא מנין וסוכה תהיה לצל יומם, אתה אמרת ואקחה פת לחם [י"ח, ה] חייך שאני פורע לבניך הנני ממטיר לכם לחם. הרי במדבר בארץ מנין ארץ חטה ושעורה לעתיד לבא מנין שנא' יהי פסת בר בארץ בראש הרים ואל

199

ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי שרה

 הצעיף ותתכס תמר ותכס בצעיף ותתעלף, ויספר העבד ליצחק [כ"ד, ס"ו] אמר ר' אלעזר כלליה של תורה מרובין מפרטיה שאלו בא לכתוב שנים שלשה דפין היה כותב ורבנן אמרי דברי שבח גלה לו מה שקפצה הארץ לפניו, ויביאה יצחק האהלה שרה אמו [כ"ד, ס"ז] כל הימים שהיתה שרה קיימת היה ענן קשור על האהל וכיון שמתה פסק אותו ענן וכיון שבאת רבקה חזר אותו ענן, כל זמן שהיתה שרה קיימת היתה ברכה משולחת בעיסה וכיון שמתה שרה פסקה אותה ברכה וכיון שבאת רבקה חזרה אותה ברכה, כל זמן שהיתה שרה קיימת היו דלתותיה פתוחות לרוחה וכיון שמתה שרה פסקה אותה

200

ילקוט שמעוני תורה פרשת שמות

 מכאן שפותחין בנולד, ורבנן מאי טעמא קסברי הנהו מי מתו והאמר מר כל מקום שנאמר נצים נצבים אינו אלא דתן ואבירם אלא שירדו מנכסיהם, וילך משה וישב אל יתר חותנו [ד, י"ח] לא היה צריך לומר אלא וישב אל מצרים ולמה שב אל יתרו להתיר נדרו מה עשה הקב"ה קשר ענן שם כביכול התיר נדרו של משה, ד"א שהלך ליטול רשות ממנו, ויאמר לו לך לשלום [ד, י"ח] כל מי שכתוב בו לשלום הולך וחוזר וכל מי שכתוב בו בשלום הולך ואינו חוזר, באבנר כתיב וישלח דוד את אבנר וילך בשלום הלך ולא חזר אבל יתרו שאמר למשה לך לשלום

1234567891011121314151617181920