ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק כב

 שם (שלשה ימים) [ימים שלשה] (עזרא ח טו), וכן לעתיד לבא, דכתיב יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו (הושע ו ב): וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. שנים עשר מיל, וכן אתה דורש ויעמוד העם מרחוק (שמות כ טו), ומה ראה, אנשי עיר הקודש הביאו דרשה, ראה ענן קשור על ההר, ועמוד של אש בתוכה, והבין כי שם כבוד השכינה ממתנת לו, אמר לנעריו אליעזר וישמעאל רואים אתם כלום, אמרו לו לאו, אמר להם שבו לכם וגו', והשיב יצחק רואה אני עמוד אש וענן קשור:סימן הה) ויאמר אברהם אל נעריו. אליעזר וישמעאל: שבו לכם פה

182

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק מ

 הצדיקים שבכל דור ודור, א"ר גמליאל עדיין אנו צריכין למודעי שהיה ר' אליעזר המודעי אומר גפן זו ירושלים, שלשה שריגים זו מקדש ומלך וכהן גדול, והיא כפורחת עלתה נצה, אלו פרחי כהונה, הבשילו אשכלותיה ענבים, אלו נסכים. ר' יהושע בן לוי אומר גפן זו תורה, שלשה שריגים זו באר ועמוד ענן ומן, והיא כפורחת עלתה נצה אלו הבכורים, הבשילו אשכלותיה ענבים אלו נסכים. ר' ירמיה בר [אבא] אמר גפן אלו ישראל, וכן הוא אומר גפן ממצרים תסיע תגרש גוים (ותטעם) [ותטעה] (תהלים פ ט), שלשת שריגים אלו שלשה רגלים שישראל עולין בכל שנה, והיא כפורחת הגיע זמנן [של ישראל] לפרות

183

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק י

 אותך אלא הנני מביא מחר ארבה בגבוליך. אמר לו ארבה שמו לפי שאני ארבה אותו לחיל גדול, כדדרשינן לעיל:סימן הה) וכסה את עין הארץ. כדמפרש ולא יוכל. בן אדם: לראות את הארץ. לפי שהוא בא בענן גדול, דכתיב בענין הזה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל בשחר פרוש על ההרים (יואל ב ב): ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד. זו החטה והכסמת: ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. תני בתוספתא כל שמוציא עלים מעיקרו עשב הוא, ומברכין עליו בורא פרי האדמה, וכל שמוציא עלים מעצמו, אילן הוא, ומברכין עליו בורא פרי העץ, ומפרשי רבנן

184

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת (משלי יד לד), צדקה שעשה אבינו אברהם היא רוממה את בניו שנקרא גוי גדול וקדוש. באברהם כתיב יוקח נא מעט מים (בראשית יח ד), בבניו כתיב עלי באר ענו לה (במדבר כא יז), באברהם כתיב והשענו תחת העץ (בראשית יח ד), בבניו כתיב פרש ענן למסך (תהלים קה לט), אלו ז' ענני כבוד. באברהם כתיב ואקחה פת לחם (בראשי' יח ה), בבניו כתיב הנני ממטיר לכם לחם (שמות טז ד). באברהם כתיב ואל הבקר רץ אברהם (בראשי' יח ז), בבניו כתיב בתת ה' לכם בערב בשר לאכול (שמות טז ח). באברהם כתיב והוא עומד

185

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק יד

 מאחריהם ולהחשיך למצריים, דומה הדבר לאדם שהיה מהלך בדרך, ובנו היה מהלך לפניו, באו ליסטים מלפניו ונתנו לאחוריו, באו מאחוריו ונתנו מלפניו, באו זאבין מאחריו ולסטים מלפניו, נטלו על זרועותיו, וכה"א ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותי (הושע יא ג), התחיל הבן מצטער מן החמה, פירש עליו בגדו, שנא' פרס ענן למסך (תהלים קה לט), היה רעב הוציא לחם ויאכילו, שנא' הנני ממטיר לכם לחם (שמות טז ד), צמא השקהו מים, שנא' ויוציא נוזלים מסלע וישק בתהומות רבה (תהלים עח טז):סימן ככ) ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. על המלאך הוא אומר: ויהי הענן. פני עמוד הענן

186

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טו

 שנבקע/ תהום התחתון ועלה על העליון וחיפה עליהם את הרקיע, והקדיר עליהם את המאורות, [כענין] שנאמר כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך (יחזקאל לב ח), וכתיב כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וגו' (ישעי' יג י), וכתיב ובתחפנחס חשך היום (יחזקאל ל יח), מפני מה, היא ענן (יכסה) [יכסנה] (שם שם), והיו מימי התהומות נלחמים בהם בכל מיני פורעניות גל זה טרפו לזה, וגל זה טורפו לזה, ונפשותם מתמררת ואינה נשמטת מן הגוף, ולאחר שהיו מטורפין בין גלי התהומות ירדו במצולות כמו אבן, ואין מצולה אלא משקע מים רבים ועזים, שנא' ואת רודפיהם השלכת במצולות כמו

187

שכל טוב (בובר) שמות פרשת יתרו פרק יט

 הואיל ויודע מי ששלחני מה שעשיתי איני צריך להשיבו, תלמוד לומר וישב משה, והיה מקבל שכר על כל עלייה ועלייה ועל כל ירידה וירידה:סימן טט) ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך. זה היה בשלישי בחודש, שכינת קודשי נגליתי לך: בעב הענן. דהיינו ענן עבה, ואיזה זה, ערפל, שנאמר ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים (שמות כ יח), שעד עכשיו דבר קדשי היה מדבר עמך מתוך אויר הנכבד, שהוא ענין דק מכל דק, וחזק מכל חזק, ונראה לך בראיית לבבך ובראיית נשמתך, ואין ישראל רואין ולא שומעין כשאני מדבר עמך, ועכשיו אני מראה מקום מחיצת שכינתי

188

שכל טוב (בובר) ויקרא פרק א

 ונשמחה בך נזכירה דודיך מיין מישרים אהבוך (שה"ש א ד), אל תקרי משכני אלא משכני כיון שהוקם המשכן נתמלא כבוד ה' ושכן עליו הענן, ולא היו נוסעין אלא לפי העלותו: אחריך נרוצה. שנאמר על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו (במדבר ט כ): הביאני המלך חדריו. כל זמן שהיה ענן שם לא היה משה נכנס, שנאמר ולא היה יכול משה לבא אל אהל מועד (מפני) [כי שכן עליו] הענן (שמות מ לה), וכן בבית העולמים, שנאמר ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן וגו' (מ"א ח יא), מלמד שניתנה רשות למלאכי חבלה לחבל מי שיכנס שם, משום כי מלא

189

פתרון תורה פרשת אחרי

 רוח, שנ' כי כה אמ' רם ונשא וג', מיכן אמרו חכמ' אל יכנס אדם לביתו פתאום ואין צריך לומ' של חבירו, ולמוד מכהן גדול, שנ' ונשמע קולו בבואו וג', כי בענן אראה על הכפ'. נכנסת לפני לפנים, שהקב"ה אמר אראה על הכפרת אין מדבר הכת' אילא בענן הקטרת, שנ' וכסה ענן הקטרת וג', בשאת יבוא אהרן וג', בזכות כמה מצות נכנס אהרן בזכות תורה, בז' שבטים, בז' מילה, קרבנות. תורה מנין, שנ' תורת אמת היתה בפיהו וג', שבטים מנין, שנ' ששה משמותם וג' ונשא [עמוד 61] אהרן את שמ' ב' ישר' וג', מילה קבועה וקרבנות מנין שנא' בזאת יב' אהרן

190

פתרון תורה פרשת בהר סיני

 את צ"ל הילכתא כמאן כתנא קמא דאמ' שלשים או כר' יהודה דאמ' שלשה או כר' יוסי ור' שמעון דאמרי שתי שבתות, תא שמע דאמרי בי רב משום דרב הלכה כר' יוסי באונדרוגנוס ובהרכבה ושמואל אמ' הלכה כר' יוסי בקושי ובקידוש, איביי להן בהרכבה מאי תא שמע דאמ' ליה שמואל לרב ענן תני כמאן דאמא שלשה ושלשים וקיימא לך כל היכא דפליגי רב ושמואל הלכה כרב באיסורי.וכמה רחמנות יש במעשה שמטה, הראשון על הארץ כדי שינוח שנה אחת [עמוד 99] וימצא מים וימצא חמה ויהיה חזק לשנה האחרת. ורחמנות ב' על בעלי הארץ ועריסים כי שנה אחת מן עבודת לזרוע

1234567891011121314151617181920