ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת פקודי פרק מ

 כד יח), מלמד שנעשה לו שביל ונכנס לתוך הענן, אבל כאן לא יכול לבוא עד שקראו אותו, שנאמר ויקרא אל משה:סימן לולו) ובהעלות הענן. זה סיפור המסעות, על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו:סימן לחלח) כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו. מלמד שעמוד האש משלים לעמוד הענן, ועמוד ענן משלים לעמוד של אש. כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא היו צריכין לאור החמה ולאור הלבנה, אלא כל זמן שהיו רואין את הענן מאדים, יודעין שהחמה שוקעת, מלבין יודעין שהחמה מזרחת, וכן לעתיד לבא, שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו'

172

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת צו

 אתו ואומר (שמות כח) ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך. לכך נאמר אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך:מדרש זה על תחלת הפרשה: האומות החריבו בית המקדש ובטלה אש תמיד דכתיב (ויקרא ו) אש תמיד תוקד על המזבח. לכך נאמר באדום (ישעיה לד) לילה ויומם לא תכבה. היא בטלה ענן הקטרת לפיכך (שם) לעולם יעלה עשנה. היא אמרה (תהלים י) שכח אל הסתיר פניו בל ראה לנצח לפיכך (ישעי' לד) לנצח נצחים אין עובר בה (עובדיה א) ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר. וכתיב (יחזקאל כה) ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אשריהם הצדיקים שאלהיהם מבטיחם בריח ניחוח ארצה

173

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת במדבר

 ועליו אשר ונפתלי מצוייר בו נשר על שם (שם לב) כנשר יעיר קנו שהיה שבט בני דן מאסף לכל המחנות והיה מעירם ומזרזם. ארבעה דגלים כנגד ד' חיות אשר תחת כסא הכבוד בד' פנים. וכך היו הולכין עד מקום שהיה רצון הקב"ה שיחנו. עמדו להם ענני הכבוד התחילו להעמיד אהליהם. ענן השכינה שהיה מהלך על המשכן היה מהלך על מחנה לויה באמצע המחנות הוא היה עומד תחלה. כיון שהיה עומד לו היו בני קהת ובני לוי מעמידין את המשכן קודם לכל המחנות. וחונים כל אחד ואחד במקומו. וזו היתה גדולה ביד משה שלא היה ענן השכינה יורד למשכן עד שהיה

174

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בהעלותך

 מהלכת ומקדמת לפניהם ומתקנת להם מקום חנייתם שנאמר לתור להם מנוחה. מיכן אמרו שתי ארונות היו [דף ק עמוד א] אחד היה יוצא עמהן למלחמה בו ספר תורה שנאמר (במדבר יד) וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה:וענן ה' עליהם יומם. (שם) ועננך עומד עליהם. ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם. ובהאריך הענן על המשכן. ובהעלות הענן. ואם לא יעלה הענן. (שמות מ) כי ענן ה' על המשכן יומם. הרי ז' עננים. ד' מארבע רוחות ואחד מלמעלה ואחד מלמטה ואחד הולך לפניהם. דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה. הגבוה ממיכו והנמוך מגביהו ומכה הנחשים והעקרבים. ד"א וענן ה' עליהם

175

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת שלח לך

 בוא וראה משה רבינו היה שוחר טוב על ישראל שנאמר (דברים ח) כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינות ותהומות וגו'. יבקש רצון שנאמר (שמות לג) ובמה יודע איפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך וגו'. וכן הוא אומר (שם יג) וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן וגו' ודורש רעה תבואנו כיון שבאו ישראל למדבר פארן באותה שעה (קירבם) לפני משה רבינו שנאמר (דברים א) ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים וגו'. וכן דוד אומר (תהלים קו) לא האמינו לדברו. ואומר (שם עח) ובתורתו מאנו ללכת. לפיכך לא זכו ליכנס לארץ ישראל. הוי ודורש רעה תבואנו.

176

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת ואתחנן

 זה מתחייב בנפשו. והודעתם לבניך. מלמד שכל המלמד תורה לבנו מעלה עליו כאלו קיבלה מהר סיני שנאמר והודעתם לבניך. וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב:ותקרבון ותעמדון תחת ההר. יש קריבה לטובה ויש קריבה לרעה. שנאמר (דברים א) ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים. חשך ענן וערפל. מחיצה לפנים ממחיצה:וידבר ה' אליכם. אלו אנכי ולא יהיה לך שנשמעו מפי הגבורה. קול דברים אתם שומעים. מלמד שהיה הדבור יוצא מפי הקב"ה ומחזר על כל המחנה ומתחקק על שתי הלוחות. ותמונה אינכם רואים. הוא שאמר ישעיה הנביא (ישעיה מ) ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש. ואומר (שם) ואל

177

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת נצבים

 באהלך עולמים. ד"א אתם נצבים. אמר משה לישראל בזמן שאתם בהסכמה אחת. ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם מלמד שהעמידן ואמר להם אם מקיימין אתם את התורה אין כל אומה ולשון יכולה לכם. ד"א העמידם לקבל עליהם את התורה על פי הברית כדי שלא יאמרו אבותינו שמעו מפי הגבורה קולות וברקים וראו ענן כבד לפיכך אמרו (שמות יט) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. אבל אנחנו לא קבלנו. לפיכך הציבם והשביעם והעבירם בברית הראשון. ד"א אתם נצבים. אמר להם משה בואו וראו ואגידה לכם על כמה יציבות התיצבתם. בתחלה על הים כענין (שם יד) התיצבו וראו את ישועת ה'. ואח"כ התיצבתם לקבל

178

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת וילך

 וכתיב (יהושע כד) וימת יהושע בן נון עבד ה' בן מאה לפי שנאמר (שם) ויקברו אותו בגבול נחלתו עד מצפון להר געש מלמד שגעש עליהם ההר לבלעם. מה כתיב בתריה בספר שופטים. (שופטים ב) ויעשו בני ישראל את הרע מלמד שנתבקש יהושע ולא נמצא:וירא ה' באהל בעמוד ענן. לקדש את יהושע:ויאמר ה' אל משה. משה שמע יהושע לא שמע. הנך שוכב עם אבותיך וקם. מלמד שנתבשר בתחיית המתים. הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה הראה לו גליות ומעלם אשר מעלו. נכר הארץ. מלמד שהם נקראים אלהי נכר. אשר

179

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק א

 ממצרים יצאו על ידי משה ואהרן, ולעתיד על ידי אליהו ומלך המשיח. מלך המשיח כנגד משה, שנאמר (דברים לג, ה) ויהי בישורון מלך. אליהו כנגד אהרן קדוש י"י. בצאת ישראל ממצרים אכלו את המן, ולעתיד לבא כתיב (תהלים עב, טז) יהי פיסת [בר] בארץ בראש הרים. בצאת ישראל ממצרים פרש ענן למסך (תהלים קה, לט), ולעתיד לבא כתיב (ישעיה ד, ו) וסוכה תהיה לצל יומם וגו'. בצאת ישראל ממצרים הזיל להם מים מצור, ולעתיד לבא ומעיין מבית י"י יוצא (יואל ד, יח). בצאת ישראל ממצרים ויושע י"י (שמות יד, ל), ולעתיד לבא כתיב (תהלים כ, ז) הושיע י"י משיחו. ואומר (

180

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק יט

 ממקום גבוה למקום נמוך, כדדרשינן: וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. עיקר מלת קיטור, הוא העשן הפרוש על ההרים בשחר, ויש לו אוצרות בתחתיות הארץ ויוצא ומשליט בעולם, ואח"כ חזר לאחוריו, וכן העשן של כבשן ששורפין בו את האבנים לסיד קרוי קיטור. ומשמע לשון קישור, וכן קראו רבותינו לעמוד ענן עמוד קישור, שמתקשר ועולה, וכן ותקשר (בראשית לח כח), ומתרגמינן וקטרת, ובדברי רבותינו קטרא, לכך דימה הכתוב עישונה של סדום שעלה מתוך השרפה לעשן הכבשן שהוא קיטור:סימן כטכט) ויהי בשחת אלהים. במדת הדין: את ערי הככר ויזכור אלהים. מתוך הדין: את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה

1234567891011121314151617181920