ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פרקי דרבי אליעזר פרק ז

 ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה, הגוים יחתו ולא ישראל: כשם שאין אור החמה מושל באור הלבנה ולא אור הלבנה באור החמה, כך אין מונים לא מנין החמה בלילה ולא מנין הלבנה ביום, ולא ישיגו גבול איש את רעהו. מדור הלבנה בין ענן לערפל, עשויין כמין שתי קערות כפויות זו על גב זו, והוא יוצא בין שניהם. וכשהוא מולד לבנה, אלו שני עננים הופכים את פניהם ברוח מערבית, והוא יוצא מבין שניהם כמין שופר. בלילה הראשון מדה אחת, בלילה השני מדה שניה, וכן עד חציו של חדש, עד שהוא מתגלה כלו. ומחציו

152

פרקי דרבי אליעזר פרק יד

 שנאמר [בראשית ג, י] את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא. ואחבא מפעלי, ואירא ממעשי, כי עירם אנכי מצווי, שנאמר כי עירם אנכי. מה היה לבושו של אדם הראשון, עור של צפרן וענן כבוד מכסה עליו, כיון שאכל מפרות האילן נפשט עור צפרן מעליו, וראה עצמו ערם ונסתלק ענן הכבוד מעליו, שנאמר [שם יא] ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך וגו'. אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, רבון כל העולמים כשהייתי לבדי שמא חטאתי לך, אלא האשה שהבאת אצלי היא הדיחה אותי מדבריך, שנאמר [שם יב] האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי

153

פרקי דרבי אליעזר פרק נד

 פרקי דרבי אליעזר פרק נדירידה שמינית, שירד הקדוש ברוך הוא באהל מועד, שנאמר [במדבר יב, ה] וירד ה' בעמוד ענן, ויעמד פתח פתח האהל, ויקרא אהרן ומרים, ויצאו שניהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא כל המלשין את רעהו בסתר [נ"א: המספר לשון הרע] אין לו רפואה, על אחיו בן אביו ואמו על אחת כמה וכמה. וכעס עליהם הקדוש ברוך הוא ונסתלק מעל האהל, דכתיב [שם ט] ויחר אף ה' בם וילך. מיד נצטרעה מרים. אמר הקדוש ברוך הוא אם יהיה גם אהרן מצרע, אין כהן גדול בעל מום יכול להקריב על גבי המזבח, אלא יראה באחותו ויצטער, שנאמר [שם

154

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק ו

 ושולח רוגזו על אומות העולם, שנ' כה אמר ה' אל דרך הגוים לא תלמדו ומאותות השמים אל תחתו, כשם שאין אור הלבנה מושל באור החמה, ולא אור החמה מושל באור הלבנה בלילה, כד אינון מושלים, לא מנין הלבנה ביום ולא מנין החמה בלילה, ולא ישיגו גבול רעהו, מדור הלבנה בין ענן לערפל עשויות שני קערות כפויות זו על זו, וכשהיה מולד לבנה אלו שני עננים הופכים ברוח מזרחית, והוא יוצא מבין שניהם כמין שפוד, בלילה הראשון מדה אחת, בלילה השנית מדה שנית, וכן עד חציו של חדש שהוא מתגלה כלן, ומחציו של חדש אותם שני עננים הופכין את פניהם ברוח

155

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק יד

 מתהלך בגן, וכתיב דודי ירד לגנו לערוגת הבושם, ישב בדין ושפט בדין, אמר לו מפני מה את ברחת מלפני, אמר את קולך שמעתי בגן ואירא כי ערום אנכי ואחבא, מה היה לבושו של אדם הראשון עור צפורן וענן כבוד המכסה עליו, וכיון שאכל מפירות האילן נפשט עורו וצפורן מעליו, ונסתלקה ענן כבוד מעליו וראה עצמו ערום, שנ' ויאמר מי הגיד לך כי ערום אתה, אמר אדם לפני הב"ה רבון כל העולמים כשהייתי לבדי לא חטאתי לך אלא שהאשה שהבאת אצלי היא הדיחה אותי מדרכיך, שנ' האשה אשר נתת עמדי וכו', קרא הב"ה לאשה ואמ' לה לא דייך שחטאת את עצמך

156

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק נב

 השער] ויבך וכן אמר אבשלום בני מי יתן מות תחתיך, והחזירו מחמשה פתחים, וראה דוד שנצל מחמשה פתחים והתחיל מהלל ומשבח ומפאר ליוצרו, שנ' עשה עמי אות לטובה יראו שונאי ויבושו כי אתה ה' עזרתני ונחמתני, עזרתני ממלחמת אבשלום ונחמתני על אבשלום, וירידה שמינית שירד באהל, שנ' וירד ה' בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויצאו שניהם, אמ' להם הב"ה כל המלשין את רעהו בסתר אין לו רפואה על אחיו בין אביו ובין אמו על אחת כמה וכמה, וכעס עליהם הב"ה ונסתלקה מעל האהל, שנ' ויחר אף ה' בם וילך, והענן סר מעל האהל, ומיד נצטערה מרים, אמ' הב"ה אם יהיה

157

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה א

 דוד לא נשתבח אלא בצדקה, שנאמר [ויהי דוד עשה משפט וצדקה (ש"ב =שמואל ב'= ח' ט"ו), ושלמה לא נשתבח אלא בצדקה שנאמר] וצדקתך לבן מלך (תהלים ע"ב א')]. אף הקב"ה משתבח בצדקה, שנאמר ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה (ישעיה ה' ט"ז). אף כסא הכבוד משתבח בצדקה, שנאמר ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו (תהלים צ"ז ב').גדולה צדקה שמצלת את האדם מדרך המות. גדולה צדקה שהיא מארכת ימיו ושנותיו של אדם. גדולה צדקה שהיא מביאה את האדם לחיי העולם הבא. גדולה צדקה ששוותה לתורה. גדולה צדקה שהתורה משולה בה. גדולה צדקה שממהרת להביא את ימות המשיח

158

משנת רבי אליעזר פרשה ח

 ויאמר לו הנה איש אלהים. רואה מנ', שנ' לפנים בישראל [וגו'] יקרא לפנים הרואה. הודיעו מה שעתיד להיות, שנ' הלא קציר חטים היום. נתן לו רשות להקריב, אע"פ שהיה לוי, שנ' ויקח שמואל טלה חלב אחד. ומנ' שהיה לרצון, שנ' ויענהו ייי, ואומ' משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו. בעמוד ענן ידבר אליהם. משה נדבר עליו מן הענן, שנ' הנה אנכי בא אליך בעב הענן. אהרן, וירד ייי בעמוד ענן [וגו' ויקרא אהרן ומרים]. ומנ' ששקלו הכת' [עמוד 152] כנגדן, שנ' ותעננה אותם ותאמרנה לו יש. ומצינו הענן קרוי יש, שנ' ויש אשר יהיה הענן. שמרו עידותיו וחק נתן למו.

159

משנת רבי אליעזר פרשה ט

 מה היה להן, ויאמר ייי פתאם. ר' יהודה אומ', אין לשון פתאם אלא לשון טמאה. בשעה שהיו אהרן ומרים מחוסרי טבילה, אותה השעה דנן במדה שמדדו, צאו שלשתכם. והלא לא היה צריך אלא לשניהן, אלא אלו קרא לשניהן ולא קרא למשה, היו ישראל אומ' נזוק הוא משה. וירד ייי בעמוד ענן, ולמה לא נכנס לאהל, שלא נתקדש המשכן לפורענות אלא לטובה. ואלולי שנכנס נדב ואביהוא לא לקו, אבל אלו שהן בחוץ, לא הכניסן לפנים. ויקרא אהרן ומרים. ולמה לא קרא למשה עמהן, אלא שלא לומר שבחו בפניו. ד"א להודיע כבודו שלמשה, שאין מושכין את הגדול מלפני הקטן, אבל מושכין את

160

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) רות - הוספה

 עלה אביה (אבה) אמר להם רבותי מה באתם לשרוף את ביתי, אמר להם חס ושלום עסוקין היינו בתורה ומהתורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים והיו הדברים שמחים כנתינתן מהר סיני והאש מלהטת סביבותינו, עיקר נתינתן מסיני לא באש נתנו היינו דכתיב (דברים ד, יא) וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל, אמר כך הוא גדול כוחה של תורה, הבן הזה אם מתקיים בי אני נותנו לתורה, ועל ידי שלא היתה מחשבתו לשם שמים לא נתקיימה בו תורתו, אמר ליה ומה אמרת תובן, אמר ליה (איוב יח, יז) לא יערכנה זהב וזכוכית, אמר ליה ומה אמרת ביה, אמר ליה אלו

1234567891011121314151617181920