ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויקהל

 קיפח הקב"ה שכרו, והוא מפרסמו בכל פעם ויעש בצלאל, אף כיוצא בו אך יונתן בן עשאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת [ומשלם ושבתי הלוי עזרום] (עזרא י טו), הכתוב פרסמו ששם יהונתן נפשו, אף כאן ויעש בצלאל. אמר הקב"ה עשיתם לי יריעות עזים לאוהל על המשכן, כשיצאתם ממצרים הבאתי ענן והיה מגין עליכם, אעפ"י שאתם פורעים לי, אני פורע לכם לעולם הבא, שנאמר וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם (ישעיה ד ה), עשיתם לפני כפורת, אני מכפר לכם על כל עונותיכם, שנאמר בכפרי לך וגו' (יחזקאל טז סג), עשיתם לפני ארון, חייכם שאני מאיר

122

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויקרא

 ז י), ומי קשה מהם הצדיקים, שנאמר כי עצום (עושי) [עושה] דברו (יואל שם /ב' י"א/), זה צדיק שעשה דברו, ואיזה זה משה, שאמר לו [הקב"ה] עשה משכן, ונזדרז ועשאו, והיה עומד לעצמו מבחוץ, שהיה מתיירא לבא אל אהל מועד, שנאמר ולא יכול משה לבא אל אהל מועד וגו', כי ענן ה' על המשכן (שמות מ לה לח), אמר הקב"ה אינו דרך משה שנצטער במשכן יהא עומד מבחוץ ואני עומד מבפנים, אלא הריני קורא אותו שיכנס, לכך כתיב ויקרא אל משה, הוי קשה כחן של צדיקים שיכולין לשמוע את קולו, וכן כתיב בשמואל, ויבא ה' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל

123

מדרש תנחומא (בובר) פרשת אחרי מות

 יט). אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי, אברהם נולד לו בן לסוף מאה שנה, ואמר לו הקב"ה קח נא את בנך את יחידך (שם /בראשית/ כב ב), והיה מהלך ג' ימים, דכתיב ויהי ביום השלישי [וישא אברהם את עיניו] וירא (שם שם /בראשית כ"ב/ ד), מה ראה, ראה ענן קשור על ההר, אמר לבנו בני מה אתה רואה, אמר לו רואה אני הר נאה וענן קשור עליו, אמר לנעריו רואים אתם כלום, אמרו לו רואין אנו הר וגבעה, אמר להן שבו לכם פה עם החמור (שם שם /בראשית כ"ב/ ה), עם הדומה לחמור, נטל את יצחק בנו ועלה

124

מדרש תנחומא (בובר) פרשת במדבר

 משם, והרבצתי אתכם תחת ענני כבוד, והעמדתי לכם שלשה גואלים משמשין אתכם, [שנאמר] ואשלח לפניך [את] משה אהרן ומרים (מיכה ו ד), [בזכות משה הייתם אוכלים את המן שלא ראו האבות הקדושים, שנאמר ויענך וירעיבך ויאכילך את המן וגו' (דברים ח ג), ובזכות אהרן הקפתי אתכם בענני כבוד, שנאמר פרש ענן למסך ואש להאיר לילה (תהלים קה לט)], שבעה עננים היו, מלמעלה ומלמטה ומארבע רוחות ואחת בפניהם, מכה נחשים ועקרבים, ומשוה להם את ההרים ואת העמקים ושורף את הקוצים, והן מעלין עשן, ורואין אותו כל מלכי מזרח ומערב, ואומות העולם אומרים מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן (שה"ש =שיר

125

מדרש תנחומא (בובר) פרשת שלח - הוספה

 ואלה מארץ סינים (ישעיה מט יב), והגליות באות עמהם, והשבטים שהם נתונים לפנים מן סמבטיון, ושלפנים מן החשכה, הם מתכנסין ובאין לירושלים, עליהם אמר ישעיה לאמר לאסורים צאו (שם שם /ישעיה מ"ט/ ט), לאלו שהם נתונים לפנים מן סמבטיון, לאשר בחשך הגלו (שם /ישעיהו מ"ט/), אלו שהם נתונים לפנים מן ענן חשך, על דרכים ירעו (ועל) [ובכל] שפיים מרעיתם (שם /ישעיהו מ"ט/), אלו שהן נתונים בדפני של אנטוכיא, אותה השעה הן נגאלים, ובאין לציון בשמחה, אמר ישעיה ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה (שם /ישעיהו/ נא יא).[ז] עד מתי

126

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת

 שבעת הימים היה משמש משה בכהונה גדולה, ולא שרתה שכינה על ידיו, וכיון שבא אהרן ושמש בכהונה גדולה, שרתה שכינה על ידיו, הה"ד כי היום ה' נראה אליכם (ויקרא ט ד)].[כב] [קוראים אל ה' והוא יענם (תהלים צט ו). זה קורא ונענה, וזה קורא ונענה. בעמוד ענן (שם שם /תהלים צ"ט/ ז), הרי שמענו במשה שנדבר עמו בעמוד ענן, שנאמר וירד ה' בענן ויתיצב עמו שם (שמות לד ה), ובאהרן נדבר עמו בענן, שנאמר וירד ה' בענן ויעמוד פתח האהל (במדבר יב ה), אבל בשמואל לא שמענו, והיכן שמענו מן הדין קרא, ותענינה אותם ותאמרנה יש הנה לפניך (ש"א =

127

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בראשית

 לפי שהאל"ף לשון ארור וב' לשון ברוך אמר הקב"ה אברא את העולם בלשון ברוך ומה כשנברא בלשון ברוך בני אדם מכעיסין ליוצרם בלשון ארור עאכ"ו ועוד למה נברא בבי"ת ללמד לבריות שהן שני עולמות העולם הזה והעולם הבא, מי שעסק בטובה בעה"ז טובה יאכל בזה ובבא, והצדוקין כופרין ואומרים כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה (איוב ז) אמר הקב"ה ופי רשעים יכסה חמס, שאל אדריאנוס לעקילס על מה העולם עומד א"ל על הרוח רצונך לידע הבא גמל והביא גמל ונתן משאו עליו א"ל עמוד ועמד שב וישב נתן עליו יותר ממשאו ונתן חבל על צוארו א"ל למשוך, משך

128

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בשלח

 ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, פקוד יפקוד, פקוד במצרים יפקוד בים, פקוד במדבר יפקוד בנחלי ארנון, פקוד בעולם הזה יפקוד לעולם הבא.(ג) [יג, כא] וה' הולך לפניהם יומם, את מוצא שבעה ענני כבוד היו, אלו הן, וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן הרי אחד, ועננך עומד עליהם הרי שתים, ובעמוד ענן (במדבר יד) הרי שלשה ובהאריך הענן (שם /במדבר/ ט) ארבע, ובהעלות הענן חמשה, ואם לא יעלה הענן ששה, כי ענן ה' על המשכן (שמות מ) שבעה, ארבע מארבע רוחות, ואחד מלמטה, ואחד מלמעלה, ואחד מהלך לפניהם, כל הנמוך מגביהו וכל הגבוה מנמיכו ושורף

129

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה

 ועטרת תפארת בראשך ולחמי אשר נתתי לך סולת שמן ודבש האכלתיך הוי כנגד י"ג דברים שהפרשתם לי ואני מעלה עליכם שאתם גומלים עלי, אמר דוד אשירה לה' כי גמל עלי (תהלים יג), ולעולם הבא אני פורע לכם כנגד י"ג דברים אלו וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל יומם מחרב ומחסה ולמסתור מזרם וממטר (ישעיה ד) אתם פורעים לי ואני מעלה עליכם כגומלים עלי וכתיב בתריה אשירה נא לידידי (שם /ישעיהו/ ה) הוי אשירה לה' כי גמל עלי.(ו) [כה, ג] וזאת התרומה

130

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 קטרת, זש"ה שמן וקטרת ישמח לב (משלי כז) הכתוב הזה מדבר בהקב"ה ובישראל כיצד בשעה שהיה כ"ג נוטל את הקטורת באותה מחתה ביום הכפורים ונכנס לפני ולפנים בבית קדש הקדשים שכן כתיב (ויקרא טז) ולקח מלא המחתה גחלי אש מה כתיב שם ונתן את הקטרת על האש לפני ה' וכסה ענן הקטרת מהו וכסה לשון מחילה הוא כענין שנאמר (תהלים פה) כסית כל חטאתם סלה, וכשהיה ענן הקטרת מתמר ועולה ופונה למעלה ונעשה כאשכול היה יודע שנתכפרו עונות ישראל שנאמר (שה"ש =שיר השירים= א) אשכול הכופר דודי לי אם נעשה כאשכול ענן הקטרת והיה מתמר ועולה היה יודע שנתכפר לישראל

1234567891011121314151617181920