ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

איכה רבה (בובר) פתיחתא טז

 ללגיונותיו במדבר או בישוב, לא בישוב, במדבר כתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים (שמות טז ד), והכא כתיב עוללים שאלו לחם וגו' (איכה ד ד). במדבר כתיב הן הכה צור ויזובו מים (תהלים עח כ), והכא כתיב דבק לשון יונק אל חכו בצמא (איכה שם /ד'/). במדבר כתיב פרש ענן למסך (תהלים קה לט), והכא כתיב צפד עורם על עצמם (איכה ד ח), ומי עשה לך דרכך ומעלליך, אורחתיך בישאתא ועובדיך מרידתא. זאת רעתך כי מר כי נגע עד לבך. זו סנהדרי גדולה שהן קרויין לבן של ישראל, דכתיב לבי לחוקקי ישראל (שופטים ה ט), וכיון שהן מכעיסין אותי

102

איכה רבה (בובר) פרשה ג

 לעולם פתוח, כך שערי תשובה לעולם פתוחים. ומה המרחץ אדם הולך למרחץ לרחוץ והוא מוצא שם אביו או רבו מתבייש והולך לו, כך הם שערי תפלה, אבל הים מוצא רבו או אביו מרחיק עצמו קימעא ורוחץ במקום אחר, כך הם שערי תשובה. ר' יוסי ור' ברכיה ור' חלבו בשם ר' ענן בר יוסף, אף שערי תשובה לעולם פתוחים, מן הדין קרייא, והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע (ישעיה סה כד).[מה] סחי ומאוס תשימנו. כהדא צייתיה דפסולא.[מו מז] פצו עלינו פיהם וגו'. פחד ופחת וגו'.[מח] פלגי מים וגו'. למה הקדים פ"א לעי"ן, שהיו אומרים

103

קהלת רבה (וילנא) פרשה ד

 ראובן שבאו לארץ ישראל וראו כמה בית זרע יש בה, כמה בית נטע יש בה, אמרו טוב מלא כף נחת בארץ ישראל ממלא חפנים עמל בעבר הירדן, וחזרו ואמרו מה לא אנן גרמינן לן לא אמרין אנן +במדבר ל"ב+ יותן את הארץ הזאת לעבדיך, א"ר יצחק כתיב (ויקרא ט"ז) וכסה ענן הקטרת הכסוי הזה אין אנן יודעין מהו עד שבא דוד ופירשו, שנאמר (תהלים פ"ה) נשאת עון עמך וגו', ואף הקב"ה אמר חביב עלי מלא קמצו של עני מנחת נדבה ממלא חפנים של כהן גדול קטרת הסמים למה שזו באה כפרה וזו אינה באה כפרה דכתיב (ויקרא ב') ונפש כי

104

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

 במדבר ט"ו) כי תבאו אל ארץ, ר' עזריה בשם ר' יהודה בר סימון פתר קרייה באברהם אבינו, כשאמר לו הקב"ה (בראשית כ"ב) קח נא את בנך את יחידך ביום הראשון לא ראה כלום ולא בשני, ביום השלישי מה כתיב בו (שם /בראשית כ"ב/) וירא את המקום מרחוק, מה ראה, ראה ענן קשור על ההר, אמר דומה שזה ההר שאמר לי הקב"ה להעלות את יצחק בני עליו אמר לו יצחק בני רואה אתה מה שאני רואה, אמר לו הן, אמר לו מה אתה רואה אמר לו ענן קשור על ההר, אמר לאליעזר ולישמעאל נעריו רואים אתם כלום, אמרו לאו, אמר הואיל

105

קהלת רבה (וילנא) פרשה יא

 כ"א) עלי באר וגו', בישוב שנא' (דברים ח') ארץ נחלי מים וגו', לעתיד לבא, שנא' (יואל ד') והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס וכל הגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים וגו', אמרת והשענו תחת העץ חייך אני פורע לבניך במדבר ובישוב ולעתיד לבא, במדבר, שנאמר (תהלים ק"ה) פרש ענן למסך, בישוב שנאמר (ויקרא כ"ג) בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, לעתיד לבא, שנאמר (ישעיה ד') וסכה תהיה לצל יומם וגו'.א [ב] תן חלק לשבעה וגם לשמונה, ר' אליעזר ור' יהושע, ר' אליעזר אומר תן חלק לשבעה אלו שבעת ימי שבת, המד"א (מלכים א' י"ח)

106

מדרש זוטא - איכה (בובר) פרשה א

 הוא דכתיב ולקרחה ולחגור שק (ישעיה כ"ב י"ב), והיו מהלכים ובוכים משער זה לשער זה, כאדם שמתו מוטל לפניו, והקב"ה מספיד ואומר אוי לו למלך שבקטנותו הצליח ובזקנותו לא הצליח, אוי להם לזקנים שבזקנותם חרב ביתם.פתח אברהם ואמר רבונו של עולם בני היכן הם, אמר לו הקב"ה ענן בא עליהם ושבה אותם, אמר לפניו רבונו של עולם למאה שנים נתת לי בן, והייתי שמח בו שמחה גדולה, ובשעה שאמרת לי העלהו לעולה לפני, שמחתי ולא עכבתי על דבריך, ובאו מלאכי השרת ואמרו זה לזה בואו ונראה בן שניתן לו בקהיות שנים למאה שנה ואינו חס עליו, ועכשיו לא תזכור

107

מדרש זוטא - איכה (בובר) נוסח ב פרשה א

 ג' י"ג). אמרו לו תמול אמרת לנו עד אנה שועתי ולא תשמע וגו' (שם /חבקוק/ א' ב'), עכשיו אתה אומר כן, לאיזה נאמין. הלך צפניה, אמרו לו מה בידך, אמר להם והיה בעת ההיא אחפש [את] ירושלם בנרות (צפניה א' י"ב) אמרו לו תמול אמרת לנו יום חשך ואפילה יום ענן וערפל (שם שם /צפניה א'/ ט"ו). עכשיו אתה אומר כן, לאיזה נאמין. הלך חגי, אמרו לו מה בידך, אמר להם העוד הזרע במגורה (והגפן) [ועד הגפן] והתאנה והרמון ועץ הזית (אשר) לא נשא מן היום הזה אברך (חגי ב' י"ט). אמרו לו תמול אמרת לנו זרעתם הרבה והבא מעט

108

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ט

 גם קנאתם. שמקנאים להקב"ה. וחלק אין להם. לעולם הבא.סימן ז[ז] לך אכול בשמחה (את) לחמך. ר' עזריה בשם ר' יהודה בר' [סימון] פתר קריא באברהם בשעה שאמר הקב"ה לאברהם קח נא את בנך וגו' (בראשית כ"ב ב'). עשה מהלך ג' ימים, אחר ג' ימים ראה ענן קשור על ההר, אמר דומה זה המקום שאמר [לי] הקב"ה לעלות את יצחק בני עליו, אמר לו ליצחק רואה אתה מאומה, אמר לו ענן קשור על ההר, אמר להם לישמעאל ולאליעזר רואין אתם מאומה, אמרו לו לאו, אני ויצחק רואין ואין אתם רואין, והחמור אינו רואה, שבו לכם פה עם החמור (שם

109

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא ד - פרה אדומה

 ותני לה כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש בכהונה גדולה ולא שרת שכינה על ידיו, וכיון שבא אהרן ושימש בכהונה שרת שכינה על ידיו, ה"ה דכת' כי היום י"י נראה אליכם (ויקרא ט: ד). קוראים אל י"י והוא יענם (תהלים צט: ו), זה קורא ונענה, זה קורא ונענה. בעמוד ענן ידבר אליהם (שם /תהלים צ"ט/ ז), מצינו במשה שנידבר עימו בענן, דכת' וירד י"י בענן ויתיצב וגו' (שמות לד: ה), וירד י"י בענן וידבר וגו' (במדבר יא: כה). ובאהרן נדבר עמו בעמוד ענן, וירד י"י בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן וגומ' (במדבר יב: ה). אבל בשמואל לא

110

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא טז - נחמו

 חמס וג' (שם /חבקוק/ א: ב), ועכשיו את' או' לי כך, לאיזו נאמין לראשונה או לשנייה. הלך צפנייה לנחמה, אמ' לה הקב"ה שלחני אצליך לנחמיך, אמרה לו ומה בידך, אמ' לה והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנירות (צפניה א: יב), אמרה לו אתמול אמרת לי, יום חשך ואפלה יום ענן וערפל (שם /צפניה א'/ טו), ועכשיו את' או' כך, לאיזו נאמין, לראשונה או לשנייה. הלך חגי לנחמה, אמ' לה הקב"ה שלחני אצליך לנחמי', אמרה לו ומה בידך, א' לה עוד הזרע במגורה והגפן והתאינה והרימון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך (חגי ב: יט), אמרה לו אתמול

1234567891011121314151617181920