עמקא

עמקא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 28 מקורות עבור עמקא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 חסר ועיין בסוף הספר סי' כ"ז):בראשית ברא אלהים, רזא דראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, דא חכמה עלאה דאיהי ראשית, ב' ביתא דעלמא לאתשקאה מההוא נהר דעייל ביה רזא דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ונהר דאכניש כלא מעומקא עלאה ולא פסיקו מימוי לעלמין לאשקאה לגנתא, וההוא עמקא עלאה בית ראשון בראשית אסתיימו ביה אתוון בחד שביל דקיק דגניז בגויה ומגו ההוא עומקא נפקו תרין חילין דכתיב את השמים, שמים לא כתיב אלא השמים מגו ההוא עומקא דסתים מכלא, ואת הארץ סתימא דא אפיק להאי ארץ אבל בכללא דשמים הוה ונפקו כחדא מתדבקא בסטרוי דא בדא כד אתנהיר ראשיתא

2

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 נ"א לבא) ורעותא מעיקרא דכל עקרין (נ"א מעומקא דכל עומקין) לאמשכא ברכאן מעמקא דבירא (נ"א דכלא) בגין דינגיד ברכאן ממבועא דכלא, ומאי הוא ההוא אתר דנפיק מניה ואשתכח מניה ההוא נהר דכתיב (בראשית ב) ונהר יוצא מעדן וכתיב (תהלים מו) נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים, ודא אקרי ממעמקים, (מט א) עמקא דכלא עמקא דבירא דמבועין נפקין ונגדין לברכא כלא ודא הוא שרותא לאמשכא ברכאן מעילא לתתא, א"ר חזקיה (בראשית רלד א, ויקרא רפה, א"ב רצז ב) כד עתיקא סתימאה דכל סתימין בעי לזמנא ברכאן לעלמין אשרי כלא ואכליל כלא בהאי עמיקא עלאה ומהכא שאיב ואתנגיד בירא (נ"א נהרא) דנחלין ומבועין

3

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 זוג, ועל דא לא מכריזי, דהא בת זוגיה אתאבידת מניה בת זוגיה דהות ליה אתעבידת אמיה ואחוה אבוה, סבא סבא מה עבדת טב הוה לך שתיקא, סבא סבא הא אמינא דעאלת בימא רבא בלא חבלין ובלא דגלא מה תעביד, אי תימא דתסלק לעילא לא תיכול, אי תימא דתיחות לתתא הא עמקא דתהומא רבא מה תעביד, אי סבא אי סבא לא אית לך לאהדרא לאחורא, בעדנין אלין לא הוית ולא אתרגילת לאתחלשא בתוקפך דהא ידעת דבר נש אחרא בכל דרא דא לא עאל בארבא בעמיקא דא דאנת תמן, בריה דיוחאי ידע לאסתמרא ארחוי ואי עאל בימא עמיקא אשגח בקדמיתא היך יעבר

4

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 קנז עמוד ב] לשדרא ליה לההוא טורא דאזלי ישראל במדברא ביה, אלא כיון דהא אזלו ביה ישראל ארבעין שנין הא אתבר תקפיה, ותקפיה אתתקף באתר דלא עבר ביה גבר תמן לעלמין ובההוא טורא הא הוה דיוריהון דישראל תמן ארבעין שנין, אבל בהאי שעיר ההוא אתר איהו טנרא תקיפא עלאה ותחות עמקא דההוא טנרא דבר נש לא (ס"א לא יכיל למיעל תמן) עייל תמן איהו שליט יתיר למיכל טרפיה בגין דיתעבר מעלייהו דישראל ולא ישתכח בהו מקטרגא עלייהו בישובא, שולטנותיה דרזא דמהימנותא גו אמצעיתא דנקודה דכל (עלמא) ארעא קדישא בבי קדש הקדשים, ואף על גב דהשתא לאו איהו בקיומא בזכותיה כל

5

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק

 דמחי בזנבא דיליה הא אנן יתיר, בל"ק ב"א ל"ק, אתא מאן דלקי לון כרעותיה, בלע"ם ב"ל ע"ם, לית עמא ולית רעיא, שמא דילן גרים לשיצאה לון ולאעקרא להו מעלמא וקודשא בריך הוא חשיב בגוונא אחרא שמיהון בבלק ב"ל בבלעם ב"ל הא (בראשית כה א) בלב"ל מה אתוון אשתארו עמ"ק בלבל עמקא דמחשבה דלהון דלא ישלטון בעלמא, ולא ישתארון בעלמא, אר"ש אלעזר יאות אמרת אבל בלק תפח רוחיה בגיהנם, ובלעם ישתחקון תמן גרמוי ורוחיה, והכי הוא עיטא בישא נטלו על פטרונא, על האי כה דחשיבו לאעקרא להאי כה וחשיבו לסטרא בישא לסלקא ליה בפומא ובעובדא, אמר ההוא רשע, קדמאי אשתדלו ולא

6

זוהר - האדרא זוטא כרך ג (דברים) פרשת האזינו

 צדק ממשפט כדין אקרי צדקה ועלמא מתבסמא בחסד ואתמליא מניה דכתיב (שם לג) אוהב צדקה ומשפט חסד יי' מלאה הארץ, אסהדנא עלי דכל יומאי הוינא מצטער על עלמא דלא יערע בדינוי דצדק ולא יוקיד עלמא בשלהובוי כמה דכתיב (משלי ל) אכלה ומחתה פיה, מכאן ולהלאה כפום כל חד כפום בירא עמקא והא בדרא דא אית ביה זכאין, וזעירין אינון דיקומון לאגנא על עלמא ועל עאנא מארבעה זיוין, (ס"א על עלמא ועלנא בעיין) ע"כ אחידן מלי דא בדא ומתפרשן מלין דסתימין בעתיקא קדישא סתימא דכל סתימין והיך אחידן אלין באלין מכאן ולהלאה מלין דזעיר אנפין אינון דלא אתגליין באדרא, אינון דהוו

7

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר פרשת המן

 תי] אלא הכי תאנא, כל בר נש דבעי בעותיה קמי מלכא, בעי לכוונא דעתא ורעותא, מעיקרא דכל עקרין, לאמשכא ברכאן מעמקא דבירא, בגין דינגיד ברכאן ממבועא דכלא. ומאי הוא. ההוא אתר דנפיק מניה, ואשתכח מניה, ההוא נהר, דכתיב ונהר יוצא מעדן. וכתיב נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים. ודא אקרי ממעמקים. עמקא דכלא, עמקא דבירא, דמבועין נפקין ונגדין לברכא כלא. ודא הוא שרותא לאמשכא ברכאן מעילא לתתא.[אות תיא] א"ר חזקיה, כד עתיקא סתימאה דכל סתימין, בעי לזמנא ברכאן לעלמין, אשרי כלא, ואכליל כלא, בהאי עמיקא עלאה, ומהכא שאיב ואתנגיד נהרא דנחלין ומבועין אתנגידו מניה, ומתשקיין מניה כלהו. ומאן דמצלי צלותיה,

8

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 לא מכריזי, דהא בת זוגיה אתאבידת מניה, בת זוגיה דהות ליה, אתעבידת אמיה, ואחוה אבוה.[אות קכא] סבא סבא, מה עבדת, טב הוה לך שתיקא, סבא סבא, הא אמינא דעאלת בימא רבא, בלא חבלין, ובלא דגלא, מה תעביד. אי תימא דתסלק לעילא, לא תיכול. אי תימא דתיחות לתתא, הא עמקא דתהומא רבא, מה תעביד. אי סבא אי סבא, לא אית לך לאהדרא לאחורא. בעדנין אלין, לא הוית, ולא אתרגילת, לאתחלשא בתוקפך, דהא ידעת, דבר נש אחרא בכל דרא דא, לא עאל בארבא בעמיקא דא דאנת תמן.[אות קכב] בריה דיוחאי ידע לאסתמרא ארחוי, ואי עאל בימא עמיקא, אשגח בקדמיתא, היך

9

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר אמצעיתא דעלמא

 ליה לההוא טורא דאזלי ישראל במדברא ביה. אלא, כיון דהא אזלו ביה ישראל ארבעין שנין, הא אתבר תקפיה. ותקפיה אתתקף באתר דלא עבר ביה גבר תמן לעלמין, ובההוא טורא, הא הוה דיוריהון דישראל תמן ארבעין שנין.[אות תקסו] אבל בהאי שעיר, ההוא אתר איהו טנרא תקיפא עלאה, ותחות עמקא דההוא טנרא, דבר נש לא יכיל למיעל תמן, איהו שליט יתיר למיכל טרפיה, בגין דיתעבר מעלייהו דישראל, ולא ישתכח בהו מקטרגא עלייהו בישובא.[אות תקסז] שולטנותיה דרזא דמהימנותא, גו אמצעיתא דנקודה דכל ארעא קדישא, בבי קדש הקדשים. ואע"ג דהשתא לאו איהו בקיומא, בזכותיה כל עלמא אתזן, ומזונא וספוקא מתמן נפקא לכלא,

10

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר בלק בא לק בלעם בל עם

 כחויא דמחי בזנבא דיליה, הא אנן יתיר. בל"ק: ב"א ל"ק. אתא מאן דלקי לון כרעותיה. בלע"ם: ב"ל ע"ם, לית עמא, ולית רעיא. שמא דילן גרים לשיצאה לון ולאעקרא להו מעלמא.[אות רעז] וקב"ה חשיב בגוונא אחרא שמיהון, בבלק ב"ל, בבלעם ב"ל, הא בלב"ל. מה אתוון אשתארו עמ"ק, בלבל עמקא דמחשבה דלהון, דלא ישלטון בעלמא, ולא ישתארון בעלמא.[אות רעח] אר"ש, אלעזר, יאות אמרת, אבל בלק, תפח רוחיה בגיהנם. ובלעם ישתחקון תמן גרמוי ורוחיה. והכי הוא עיטא בישא נטלו על פטרונא. על האי כה, דחשיבו לאעקרא להאי כה, וחשיבו לסטרא בישא לסלקא ליה בפומא ובעובדא.[אות רעט] אמר ההוא רשע, קדמאי

123