עמק המלך הלכות גירושין פרק יב

עמק המלך הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה ב
[ב] היו לה ב' עדים שהיא גרושה כו'. עיין בלשון הה"מ ז"ל בסמוך הל' ו' שכ' ע"ש הרשב"א דכל היכא דליכא הכחשה אלא תרי אומרין נתגרשה עכשיו ואמרי לה אחוי גיטך ואמרה נאבד או נקרע לא חיישי' לה ע"כ וכ' ע"ז הה"מ ז"ל דכמדומה לו שלזה נתכווין רבי' בהל' זו ע"ש וכ"ה פשוט בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים ז"ל אמנם ראיתי בתשב"ץ ח"ג סי' קפ"ח שמשמע לכאורה מדבריו דאף באין שם הכחשה רק שנים אומרים עכשיו נתגרשה לא מהני משום דאמרי' לה אחוי' גיטך ע"ש באורך ולכאורה דבריו צ"ע וי"ל ע"ש ודו"ק:

הלכה ה


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.