עמק המלך הלכות גירושין פרק יא

עמק המלך הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה א
[א] אין נושאין את הקטנה והנושא קטנה יתומה ולא רצתה בבעל ה"ז ממאנת כו'. עיין ב"ש ע"ש סי' קנ"ה ס"ב בהג"ה שכ' וי"א דכל זה כשנשאת לדעת אחי' ואמה אבל אם נשאת שלא לדעתן אינה צריכה למאן כו' והוא מהש"ג בשם ריא"ז וכ' שם בב"ש ס"ק ה' וז"ל דא"כ הוי כפיתוי בעלמא ופיתוי קטנה הוי כאונס שם בש"ג וברמב"ם פ"ד ה"א כתב אפילו נתקדשה מדעתה בלא דעת אמה ואחי' צריכ' מיאן ואפשר לטעמי' אזיל דס"ל אף פיתוי קטנה לא הוי כאונס וכן יש לדייק מרש"י פ' התקבל כו' ע"ש ולענ"ד נראה להוכיח דכן הוא ג"כ דעת התוספות והריט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.