עמק המלך הלכות גירושין פרק ט

עמק המלך הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה א
[א] המגרש את אשתו כו'. עסה"ל ה'. עיין בזה בדברי הרב בעל מכתב מאלי' ז"ל בשער ח' סי' ב':

הלכה יט
[יט] ובכל אלו התנאין כו' עד ה"ה מגורשת לכל דבר כו'. עיין בלשון הה"מ ז"ל והנה באמת זהו גירסת רבנו וסיעתו ז"ל אבל גירסת רש"י וסיעתו ז"ל הוא וחכ"א מגורשת ואינה מגורשת ועפ"ז כ' בתשו' מהר"ם ב"ב ז"ל הכתובה לקמן בתשו' דשייכי לה"ל אלו ס' ל' דאם נתקרע הגט אחר הנתינה קודם המית' אינה מגורשת משום דכיון דלשיטת התוספות אף באומר מהיום א"מ או מעכשיו א"מ ס"ל לרבנן דאין הגט חל בוודאי כ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.