עמק המלך הלכות אישות פרק כג

עמק המלך הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] האשה שהתני' על בעלה כו' עד ואם כ' לה אחר הנשואין צריך לקנות מידה. ע"כ. וכ' הה"מ ז"ל וז"ל וכ' רבינו שאם קנו מידו אחר נשואין הועילו מעשיו ויצא לו ממה שאמרו פ' חזקת גבי הא דהאומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה שאם קנה מידו דקנה חבירו ולא יהיה כח הבעל גדול בנכסי אשתו מכח השותף בחלקו וזה פשוט ומוסכם עכ"ל וכוונתו למאי דגרסי' שם בפ' חזקת (דף מ"ג) דמקשה הש"ס שם אמימרא דשמואל דשותפין מעידין זה לזה ואמאי נוגעין בעדותן הן ומתרצי' הב"ע דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו ומקשי' וכי כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.