עמק המלך הלכות אישות פרק יא

עמק המלך הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ג
[ג] מוכת עץ כתובתה מאה אפילו נשאת ע"מ שהיא בתולה שלימה כו'. עיין בתשו' מהרי"ט חלק אה"ע סי' ט"ו שנשאל על אודות גרושה אחת שנשאת לאיש א' ביום ו' ל"ג בעומר ובשני ימים לחודש חשוון המליטה תאומים אם יש לחוש שזנתה קודם הנשואין והשיב הרב ז"ל דוודאי לענין איסור אין כאן חששא כלל דהא אף את"ל שזנתה קודם החופה מ"מ פנוי' היתה ושרי לי' אמנם לענין הכתובה שפיר איכא למימר שיכול להפסידה והוא משום דאיכא למימר דהואיל ונמצאת מעוברת ומצא עליה שם רע מאוסה היא בעיניו ומפגמה טפי הלכך הוי מקח טעות דומיא ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.