עמק המלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

עמק המלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה ב
[ב] ולא אסרה תורה אלא דרך חתנות שם כו'. עיין בשעה"מ מה שהקשה לדעת רבינו והרשב"א ז"ל דאין אישות לעכו"ם מדאורייתא כלל מהסוגיא דפ' ד' מיתות (דף נ"ט) ועיין בחדושי הר"ן ז"ל שם בפ' הנז' (דף נ"ד ע"א) ד"ה כותי בכותי וכותי בישראל אסור וכו' ודו"ק ועיין עוד בתוס' פ' כל הבשר (דף ק"ט ע"ב) ד"ה נדה דם טוהר כו' שלכאורה על פי דבריהם ז"ל שם בשם הירושלמי יש לדקדק קצת לשיטת רבינו והרשב"א ז"ל אבל באמת לק"מ ע"ש ודו"ק:

הלכה ג
[ג] בד"א כשהיה הבועל ישראל אבל הכהן הבא על העכו"ם לוקה מן ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.