עמק המלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

עמק המלך הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה א
[א] הנדה הרי היא כשאר כל העריות המערה בה כו' חייב כרת כו'. כ' הה"מ ז"ל זה מבואר ביבמות פ' הבא על יבמתו והיינו מאי דאמרינן התם (בדף נ"ד) אמר עולא מנין להעראה מן התורה שנאמר ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכאן להעראה מ"ה כו' ע"ש והנה בפ"ג מהל' מטמאי מו"מ כ' רבינו דהמערה מתטמא משום בועל נדה כו' ע"ש וכ' שם מר"ן ז"ל בכ"מ אחד המערה וא' הגומר משנה בפ' הבא על יבמתו ובת"כ פ' מצורע כו' ותמה עליו המשנה למלך וז"ל כ' מר"ן משנה פ' הבא על יבמתו ולפי הנראה היינו מה דתנן ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.