עמלק

עמלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2855 מקורות עבור עמלק. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 לראשונים, א"ר אחא אין זכרון לראשונים זה דור המבול, וגם לאחרונים אלו הסדומיים ועל מי נאמר עם שיהיו לאחרונה אלו ישראל, שנאמר (במדבר ב') לאחרונה יסעו לדגליהם, ר' יודן בשם ר' שמעון בן שקפא אמר אין זכרון לראשונים אלו המצריים, וגם לאחרונים אלו העמלקים, ועל מי נאמר למחות את זכר עמלק לישראל, שנאמר (דברים כה) תמחה את זכר עמלק, כמה נסים נעשו לישראל משיצאו ממצרים ועד שלא יצאו ישראל ממצרים עליהם הוא אומר אין זכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו, ולמי אני נותן זכרון לנסים של עוה"ב דכתיב (ירמיה כ"ג) ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ

82

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 או שמא יצאו מהן בנים צדיקים, שכן מצינו האריך פנים לאחז ויצא ממנו חזקיה, עם אמון יצא ממנו יאשיהו, שמעי יצא ממנו מרדכי.א [ט"ז] אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך מדבר בשאול דכתיב (שמואל א' ט"ו) ויבא שאול עד עיר עמלק וגו' ר' הונא ור' בנייה אומר התחיל מדיין הוא כנגד בוראו, ואמר כך אמר הקב"ה לך והכית את עמלק, אם אנשים חטאו, הנשים מה חטאו, והטף מה חטאו, והבקר ושור וחמור מה חטאו, יצאת בת קול ואמרה אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך, ורבנן אמרי התחיל מדיין כנגד עגלה ערופה, ואומר

83

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ח

 סימן יד[יד] ברח דודי. [ברח] כבוד מישראל. רבי חנניה היה אומר ברח דודי. ברח כבוד מישראל אימתי. יום ששכר בלק את בלעם וילך לקלל את ישראל. שנאמר ארם מקדם ופלשתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה (ישעיה ט' י"א). [ארם מקדם זה בלעם. ופלשתים מאחור] זה עמלק. ויאכלו את ישראל בכל פה. אלו החמסנים והגזלנים. (א"ר) [אמר רבינו] הגדול באותה שעה שלח עמלק ולקח את כל אלופי אדום ונתן להם אלף אלפים דינרים לכל אחד ואחד מאותם החילים שהיו מאלופי עשו. לפיכך היה יושב ודורש את כל התיבה למפרע.ד"א האלף לך שלמה. למלך מלכי המלכים שהשלום שלו.ומאתים

84

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ב

 ר' לוי בשם (רב) [רבי שמואל בר] נחמן אומר תשע מאות ושמונים, ואיזה זה, זה המילה, ולמי אני נותן זכרון למי שבא באחרונה, אלו ישראל שנאמר לאחרונה יסעו (במדבר ב' ל"א). ר' יהודה אומר אין זכרון לראשונים, אלו מצריים, וגם לאחרונים, אלו עמלקיים, אם כן למי נאמר תמחה את זכר עמלק מתחת השמים (דברים כ"ה י"ט), לישראל, כמה נסים נעשו לישראל עד שלא יצאו ממצרים, עליהם נאמר גם לאחרונים, וכמה נסים נעשו לישראל לאחר שיצאו ממצרים, עליהם נאמר גם לאחרונים, למי אני נותן זכרון לעולם הבא, לישראל, הדא הוא דכתיב לא יאמר [עוד] חי ה' (ירמיה ט"ז י"ד). ד"א אין

85

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ז

 חכמים, אמרו יש צדיק אובד בצדקו. שאלו את (ר') שמואל הקטן מהו יש צדיק אובד בצדקו, אמר להם עתיד הקב"ה להביא על צדיק והילדים ישמיע, אמר עד שהוא בצדקו אסלקנו מן העולם.סימן טז[טז] אל תהי צדיק הרבה. הכתוב מדבר בשאול, שנאמר ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל (ש"א =שמואל א'= ט"ו ה') אמר ר' בנאה התחיל מריב דברים כנגד עגלה ערופה, אמר לפניו רבונו של עולם זה הורג וזו נערפת ומכפרת, ורבנין אמרין מריב דברים כנגד הקב"ה רבונו של עולם כך אמר לי שמואל לך והכית את עמלק והחרמתם וגו' (שם שם /שמואל א' ט"ו/ ג'), אדם

86

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ג

 והוא אוהב אותם ביותר, וכל העומד עליהם הוא מפילו תחת כפות רגליהם, ויש לנו ללמוד מפרעה שמלך מסוף העולם ועד סופו, ובשביל שהעביד בישראל, שפטם בנגעים גדולים, והוציאם ברכוש, וקרע להם את הים, מה שלא עשה לאומה אחרת, ורדף אחריהם בשש מאות אלף, וטבעו בים סוף הוא וכל חילו, בא עמלק זקינך עליהם בארבע מאות אלף איש גבורים, וכלם מסרן אלהיהן ביד יהושע בן נון והרגם, שנאמר ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו (שמות יז יג), בא סיסרא עליהם בארבעים אלף ראשי גייסות, וכל אחד היה עמו מאה אלף איש, וכלם הממם, וצוה לכוכבים ושרפום, שנאמר מן שמים נלחמו הככבים

87

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש אבא גוריון (בובר) פרשה ד

 א א] ותבאנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאד. יש אומרים מעוברת היתה והפילה, וכן הוא אומר על כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה (ישעיה כא ג).[ד ז] ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו. ברמז דבר לה על המן שהוא מגזע עמלק, שכתוב בו אשר קרך בדרך (דברים כה יח).[ד ט] ויבא התך. כשראהו המן להתך נכנס ויוצא בעטו והרגו, לפיכך אין מזכירו עוד, אמר הקב"ה הואיל וכך נהיה, רוח הקודש תהא משמשת בהם, שנאמר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר.

88

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ד

 שקו רעב משומרון, ואף אני איני זז משקי עד שיעשה לי הקב"ה ניסים, לכך נאמר ולא קיבל.[ד, ה] ותקרא אסתר להתך [וגו'] לדעת מה זה ועל מה זה ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו. ברוח הקודש היו משיבין זה את זה, שאמר לו שעמד אחד מזרע עמלק ולקח את ישראל, שאין קרהו אלא עמלק, שנאמר אשר קרך בדרך (דברים כה יח).[ד, ז] ואת פרשת הכסף, להראות את אסתר שתבקש מן המלך ותתחנן לו על עמה, והוא אומר לא היית אומר לאסתר לא תגידי שהם עמך.[ב, כב] ותאמר אסתר להתך כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים

89

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ה

 לה המלך, מה שאני רואה גדולה היא שאלתך, ששמת נפשך עליך למות, אם היא עד חצי המלכות ותעש, אמרה לו אסתר אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבא המלך והמן היום אל המשתה וגו'. מה ראתה אסתר לומר ומחר אעשה כדבר המלך, אלא שכל זרעו של עמלק למודים הם ליפול במחר, וכן הוא אומר מחר אנכי נצב על ראש הגבעה (שמות יז ט), וכן בשאול כעת מחר אשלח לך איש וגו' (ש"א =שמואל א'= ט טז), וזו כאן ומחר אעשה כדבר המלך, מחר הוא שאעשה כדבר המלך, ויש אומרים שלא היתה שומעת לו, ואותה שעה אמרה

90

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ו

 ויהי ה' למשען לי (תהלים יח יט), כנגד מי אמרו למקרא הזה, לא אמרו אלא כנגד כנסת ישראל, אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם אלמלא רחמיך כבר הייתי נאבדה מן העולם, מהו ביום אידי, שאין אומות העולם מתגרות בישראל עד שמזכירין עונותיהם של ישראל שתי פעמים, אחת בימי עמלק, ואחת בימי המן, שנאמר כי מחה אמחה את זכר עמלק (שמות יז יד), מאי כי מחה אמחה, אחת של זרע עמלק, ואחת זכרו של המן, וזהו שאילה ששאל הגמון אחד את ר' מאיר, א"ל עם בזוי אתם, כשם שאמר לכם המן, א"ל ר' מאיר מפני מה, א"ל עבד אחד

1234567891011121314151617181920