עמלק

עמלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2855 מקורות עבור עמלק. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ד

 מאן דאמר חוזר חוזר שני פסוקים מאן דאמר חותך ויהי ערב ויהי בקר פסוק בפני עצמו. והתנינן בשני יהי רקיע יקוו המים חד אמר חוזר וחורנה אמר חותך מאן דאמר חוזר חוזר שני פסוקין מ"ד חותך אפי' חותך לית ביה. התיב רבי פליפה בר פריטה קומי ר' זעירא והרי פרשת עמלק א"ל שניי' היא שהוא סדרו של יום התיב ר' לעזר בר מרום קומי ר' יונה והא תני המפטיר בנביא לא יפחות מכ"א פסוקים. תני אנשי משמר היו מתענים בכל יום בשני היו מתענין על מפרשי ימים [בראשית א ו] ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים בשלישי היו מתענין על

22

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פתיחתא

 וסתרו את הבנינים וסתמו את המעינות אמר הב"ה לא הבטחתים לאבותם שאכניסן לארץ חריבה אלא לארץ מלאה כל טוב שנא' ובתים מלאים כל טוב (דברים ו יא) אלא הריני מקיפן במדבר ארבעים שנה עד שיעמדו כנעניים ויתקנו מה שקלקלו: כי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה, זו מלחמת עמלק שנא' וירד העמלקי וגו' (במדבר יד מה). ד"א כי אמר אלהים זו מלחמת בני אפרים שנ' ובני אפרים שותלח וברד בנו והרגום אנשי גת (דה"א =דברי הימים א'= ז כא) וכתיב בני אפרים נושקי רומי קשת הפכו ביום קרב וגו' (תהלים עח ט - י) מפני מה שלא שמרו ברית אלהים

23

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה א

 ויעשו כן, להודיע חכמתם של ישראל שלא אמרו היאך נחזור לאחורינו שלא לשבור לב טף ונשים שעמם. ד"א ויעשו כן אמרו רוצים או לא רוצים אין לנו לעשות אלא דברי בן עמרם. ויוגד למלך מצרים, מי הגיד לו האקטורין שלו ויש אומרים דורכיות היו לו ויש אומרים עמלק הגיד לו: כי ברח העם, וכי בורחים היו והלא כבר נאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה ומה ת"ל כי ברח העם אלא מתוך שהכו את האקטורין שלו הלכו והגידו לפרעה אמרו לו ראה ישראל הכו ממנו פצעו ממנו הרגו ממנו ולא מיחה אדם בידם אין להם לא מושל ולא שר

24

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ט

 אימתה על רחוקים ופחד על קרובים כענין שנ' ויהי כשמוע כל מלכי האמורי וגו' (יהושע ה א) וכן רחב אומרת לשלוחי יהושע כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף וגו' ונשמע וימס לבבנו (שם /יהושע/ ב י) בגדול זרועך ידמו כאבן, כיון שיצאו ישראל מן הים כנס עמלק את כל אומות העולם ובא ונלחם עם ישראל ונתפלל משה באותה שעה ודממו כולן כאבן לכך נאמר בגדול זרועך ידמו כאבן. ד"א בגדול זרועך ידמו כאבן כיון שנכנסו מרגלים לארץ כל מי שהיה אומר אלו מרגלי ישראל היה דומם כאבן. ד"א בגדול זרועך כיון שעברו ישראל את הירדן נתקבצו

25

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויסע פרשה ה

 מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויסע פרשה ה ויאמר ה' אל משה עד אנה מאנתם, ר' יהושע אומר אמר לו הקב"ה למשה משה אמור להם לישראל הוצאתי אתכם ממצרים וקרעתי לכם את הים והורדתי לכם המן והעליתי לכם הבאר והגזתי לכם השליו ונלחמתי לכם מלחמת עמלק ועשיתי לכם נסים וגבורות עד מתי מאנתם לשמור מצותי ותורותי שמא תאמרו מצות הרבה הטלתי לכם שבת זו הטלתי לכם ממרה לשמרה ולא שמרתם אותה שמא תאמרו כל מי שמשמר השבת מה שכר נוטל עליו ת"ל אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע (ישעיה נו

26

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דעמלק פרשה א

 מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דעמלק פרשה א ויבא עמלק, ר' יהושע ור' אלעזר חסמא אומר המקרא הזה רשום כאן ומפורש על ידי איוב שנ' היגאה גומא בלא ביצה ישגא אחו בלי מים (איוב ח יא) וכי איפשר לגומא זה להתגדל בלא ביצה ובלא מים הישגא אחו בלי מים וכי איפשר לאחו זה לחיות בלי מים כך אי איפשר לישראל בלא תורה ולפי שפירשו מדברי תורה לכך בא עליהם השונא שאין השונא בא אלא על החטא ועל העבירה לכך נאמר ויבא עמלק רבי אלעזר המודעי אומר ויבא עמלק לפי שהיה עמלק נכנס תחת כנפי ענן וגונב נפשות מישראל והורגן שנ'

27

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דעמלק פרשה ב

 מרדכי נתן לו רמז וחש שנ' ובכל יום ויום מרדכי מתהלך וגו' (אסתר ב יא) אלא אמר מרדכי איפשר חסידה זו תנשא לערל זה אלא שמא עתיד ליארע לישראל דבר והם עתידין להנצל על ידה: כי מחה אמחה, מחה בעולם הזה אמחה לעולם הבא: את זכר זה המן, עמלק כשמועו. ד"א מחה לו ותולדותיו אמחה לו ולמשפחותיו דברי ר' יהושע, ר' אלעזר המודעי אומר זכר זה אגג ועמלק כשמועו מח הלו /אמחה לו/ ולכל דורותיו אמחה לו ולכל הדור ההוא: מתחת השמים שלא יהא נין ונכד לעמלק תחת מפרס כל השמים ר' יהושע אומר כשבא עמלק להזיק את ישראל מתחת

28

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א

 מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א וישמע. מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצדו, דברי ר' יהושע. ר' אלעזר המודעי אומר, מתן תורה שמע ובא, שבשעה שנתנה תורה לישראל זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם, שנאמר +תהלים כט ט+ ובהיכלו כלו אומר כבוד. באותה שעה נתקבצו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע. אמרו לו, בלעם שמא המקום עושה לנו כמו שעשה לדור המבול, שנא' +שם /תהלים/ י+ ה' למבול ישב וישב ה' מלך לעולם. אמר להם, שוטים שבעולם, כבר נשבע הקב"ה לנח שאינו מביא מבול לעולם, שנא' +ישעיה נד ט+ כי מי נח זאת

29

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ה

 לנו טובה שתמלוך עלינו. מה עשה, בנה להם את החומה, הכניס להם את המים, עשה להם מלחמות. אמר להם, אמלוך עליכם; אמרו לו, הן והן. כך המקום הוציא את ישראל ממצרים, קרע להם את הים, הוריד להם את המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את השלו, עשה להם מלחמת עמלק. אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו הן והן. רבי אומר, להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולן על הר סיני לקבל התורה השוו כולם לב אחד לקבל מלכות שמים בשמחה, ולא עוד, אלא שהיו ממשכנין עצמן זה על זה. ולא על הנגלות בלבד נגלה הקב"ה עליהם לכרות ברית עמהם, אלא

30

מכילתא דרבי ישמעאל ויקהל - מסכתא דשבתא פרשה א

 יהא רשאי להדליק לו את הנר ולהטמין לו את החמין ולעשות לו מדורה, תלמוד לומר לא תבערו אש. ביום השבת. ביום השבת אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר ביום טוב. חסלת מכילתא לאלהא שמיא תושבחתא ואית בה מסכתות תשעה ואילון אינון סימניהון ואמר פרעה למשה ונטל עמלק בירחא למידן כספא דשבתא. ואית בה פרשיות שמונים ושתים למטע"ב מ"ט ספ"ס קצ"ח.

1234567891011121314151617181920