עמלק

עמלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2855 מקורות עבור עמלק. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פתרון תורה פרשת זאת חוקת התורה

 הראה הק' למשה כל מה שעתיד להגיע בבניו, שנ' יודיע דרכו למש' וג', זאת, זו אחת בארבע פרשות ששנה משה באותו היום, שאמ' לו הקב"ה יהו קוראין לפני פרשה בזמנה, בראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין פרשת שקלים, לידע שהן ראוין להביא קרבן מתרומה חדשה. בשניה זכור להזכיר מעשי עמלק, בשלישי פרה אדומה שיהו טהורין שאף על פי שבית המקדש חרב וקרבנות בטלו פרת חטאת אינה בטילה, שנ' והיתה לכם לחקת עולם וג'. ברביעי החדש הזה. חקת התורה, הק' יושב ומחוקק זכותן של ישראל, שנ' לבי לחקקי ישר' וג'. ויקחו אליך מיכן אמ' ר' אלעזר אינה ניקחת מן הגוים,

192

פתרון תורה פרשת וירא בלק

 פתרון תורה פרשת וירא בלק[עמוד 191] וירא בלקצופה רשע לצדיק וג' ה' לא יעזבנו בידו וג'אל נוקם אויבים בכעסוןבכורי צוען הרג ברפסוןגאוניהם כילה באסוןדגלי עמו הוציא בששוןככ' ויוציא עמו בששון וג'האוכלים מן ושליו כילקוטובותיו להם חילקזנבם בדרך עמלקחלש בן נון והפילו לעמלקשנ' ויחלש יהוש' א' ע' וג'טוב ומטיב טובים יחוןידידים נשא לבחוןכנסעו ליהץ ובא לחוןלקראתם יצא סיחון, ככ' ויצא סיחון לק' וג'מחניפים לבם היה נמוגנתוץ לבם ולאחור נסוגסכלים מלעיגי מעוגעצה נטלו ונקהלו עם עוגככ' ויפנו ויעלו דרך הבשןפנה

193

פתרון תורה פרשת כי תצא

 בגלגל וג', ומה שמואל אמר החפץ לה' בעולות וזבחים כשמע בקול ה' הנ' שמ' מזבח וג', הוי שלח תשלח, ואם לאו, ראה מה אמ' הנביא, שנ' וקם /וקאם/ שאון בעמיך וכל מבצריך יושד כשוד שלמן בית ארבאל ב' מ' א' ע' ב' ר'.זכור את אשר עשה לך עמלק וג', אמ' ר' ברכיה את אומ' לנו זכור גם אתה זכור. אנו שיכחה מצויה בנו, אבל אתה שאין שכחה לפניך, זכור, [עמוד 274] שנ' זכור ה' לבני אדום את יום וגו'. עמלק עם לק, אומה שבא ללוק דמן של ישראל. אמ' חכמ' למה היה עמלק דומה לזבוב שהוא לוהט אחר המכה,

194

פתרון תורה פרשת האזינו

 ומנ' שהעמיד חמה למשה שנ' היום אחל תת וג' וביהושע כת' ביום הזה אחל גדלך וגו'. במשה כת' אחל תת פחדך וג' וכך אמ' הק' למשה אשר ישמעון שמעך וג', ואימתי ורגזו וחלו בשעה שאני מעמיד לך חמה, ואימתי העמיד לו חמה בשעה שעשה מלחמה בעמלק ולמה העמיד לו. אמרו עמלק היה יודע במזלות והוא מעמיד מזל קשה כנגד מזל רך, כגון ארי כנגד מזל שור ונתקלל ולא יודע ונקלל, ולבסוף מה כת' בה, ויהי בנסם מפני ישראל וג'. שירה השמינית זו שירת דבורה וברק על מפלת יבין וסיסרא שנ' ותשר דבורה וג' ומה היה דבר שאמרו שירה בשעה שנפל

195

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 זו מטרפולין שבררו אותה ויצאה לה לחירות בדור הפלגה, עד איל פארן [י"ד, ו] עד מישרא דפארן, וישובו ויבואו אל עין משפט היא קדש [י"ד, ז] לא באו להזדווג אלא בתוך גלגל עינו של עולם בקשו לסמותה וכו' (בב"ר פמ"ב), ויכו את כל שדה העמלקי [י"ד, ז] עדיין לא עמד עמלק אלא מגיד מראשית אחרית, וגם את האמורי היושב בחצצן [י"ד, ז] תמר בעין גדי דתמרייא, ארבעה מלכים את החמשה [י"ד, ט] ויכלו להם ועמק השדים בארות בארות חמר [י"ד, י] בירין בירין מסקן חמרא, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה [י"ד, י] רבי יהודה אומר ויפלו שמה אלו האוכלוסים

196

ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא

 נתבשרה בחלב אלא מלמד שהחזירה הקב"ה לימי נערותה ר' אבהו בשם רבי יוסי בר חנינא נותן אני יראתה על כל אומות העולם דלא יהו מונין לה וצווחין לה עקרה ר' יהודה בשם ריש לקיש עיקר מטרין לא היה לה וגלף לה הקב"ה עיקר מטרין אמר רבי אחא הקב"ה בעל פקדונות עמלק הפקיד אצל הקב"ה חבילות של קוצים והחזיר לו הקב"ה חבילות של קוצים שנאמר ופקדתי את אשר עשה עמלק לישראל שרה הפקידה אצלו מצות ומעשים טובים והחזיר לה הקב"ה מצות ומעשים טובים וה' פקד את שרה [כ"א, א] אמר רבי יצחק אמר הקב"ה כתיב ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא

197

ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי שרה

 אחרים תחתיהם כבר חזר העולם לאחוריו דכתיב ויהי אחרי מות אברהם [כ"ה, י"א] וישב יצחק ויחפור את בארות המים [כ"ו, י"ח], כתיב ויהי אחרי מות משה [וכתיב] ויאמר ה' אל יהושע, כתיב ויהי אחרי מות יהושע וכתיב ויאמר ה' יהודה יעלה, כתיב אחרי מות שאול וכתיב ודוד שב מהכות את עמלק, ואלה תולדות ישמעאל [כ"ה, י"ב] ר' חייא בר אבא ורבנן הוו יתבין ומקשין מה ראה הקב"ה ליחס תולדותיו של רשע כאן עבר ר' לוי אמרין הא אתא מרא דשמעתא נשאליניה אתא רבי לוי ואמר בשם ר' חמא בר חנינא להודיעך בן כמה שנים נתברך זקנך, ואמר ר' חייא בר

198

ילקוט שמעוני תורה פרשת תולדות

 יכול [לעשות] לו דבר אבל אתה אפילו אדם בורח לסוף העולם הקול אתה אומר בבית הכנסת והרי הוא בא מעצמו, ד"א כל הקולות שלך ויהי קולות וברקים והגשמים בזכותך לקול תתו המון מים אם אתה מפטט בקולך הידים ידי עשו [כ"ז, כ"ב] וכן הוא אומר היש ה' בקרבנו מיד ויבא עמלק:הקול קול יעקב והידים ידי עשו [כ"ז, כ"ב] זה אנדרינוס קיסר שהרג באלכסנדריא של מצרים ששים רבוא על ששים רבוא כפלים כיוצאי מצרים, הקול קול יעקב זה אספסינוס קיסר שהרג בכרך ביתר ד' מאות רבוא ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא, והידים ידי עשו זו מלכות רומי שהחריבה את ביתנו

199

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויצא

 מלכותא בלא תגא הוא, ותמנע איתתא חשובה הויא והות בעא לדבוקי בזרעא דאברהם אתי' לגביה דיעקב א"ל גיירני ואהוי לך פלגש ולא קבלוה הלכה והיתה פלגש לאליפז בן עשו אמרה אהיה שפחה לפסולה של אומה זו ואל אהיה גבירה באומה אחרת אתיא לגבי אליפז וא"ל הכי א"ל הן נפק מינה עמלק דאתא לצערינהו לישראל דלא הוה מיבעיא להו לאברהם וליצחק וליעקב לרחקה. וילך ראובן בימי קציר חטים [ל, י"ד] מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל:ותאמר לה המעט קחתך את אישי [ל, ט"ו] הבאת לפני מן דאקני תני ר"ש בן יוחאי לפי שזלזלה בצדיק אינה נכנסת עמו לקבורה הוא דהיא

200

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישלח

 ועבד ושפחה הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גברתה כן עינינו אל ה' אלהינו עד שיחננו, דבר אחר ויהי לי שור וחמור [ל"ב, ו] שור זה יוסף דכתיב בכור שורו הדר לו חמור זה יששכר דכתיב יששכר חמור גרם ובן בנו של יוסף עומד לכלות את עמלק דכתיב ויחלוש יהושע וגו' ובניו של יששכר יודעים מה הקב"ה עושה בעולמו שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, וצאן אלו ישראל שנאמר ואתן צאני, ועבד זה דוד שנאמר אני עבדך בן אמתך, ושפחה זה אביגיל שנאמר הנה אמתך לשפחה, באותה שעה הלכו אותן שלוחים וראו את עשו שהיו עמו

1234567891011121314151617181920