עמלק

עמלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2855 מקורות עבור עמלק. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 ג הלכה אראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין פרשת שקלים ומפטירין פרשת שקלים שביהוידע הכהן אי זו היא שבת ראשונה כל שראש חדש אדר חל להיות בתוכה אפי' בערב שבת הלכה בבשניה זכור ומפטירין כה אמר ה' פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אי זו היא שבת שנייה כל שפורים חל להיות בתוכה ואפילו בערב שבת הלכה גבשלישית פרה אדומה ומפטירין וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם אי זו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחוריו הלכה דרביעית החדש הזה לכם ראש חדשי' ומפטירין כה אמר ה' בראשון באחד לחודש איזו היא שבת רביעית כל שראש

12

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ד

 והדיוט מותר בכולן ר' יוסי אומ' כל האמור בפרשת המלך מותר בה ר' יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא בשביל לאיים עליהם שנ' שום תשים עליך מלך וכן היה ר' יהודה אומ' שלש מצוות נצטוו ישראל בביאתן לארץ נצטוו למנות להן מלך ולבנות להן בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק אם כן למה נענשו בימי שמואל אלא לפי שהקדימו עליהן ר' נהוראי אומ' לא נאמרה פרשה זו אלא מפני התרעומות שנ' ואמרת אשימה עלי מלך ר' אלעזר בר' יוסי אומ' זקנים שאלו כהלכה שנ' תנה לנו מלך לשפטינו אבל עמי הארץ חזרו וקילקלו שנ' והיינו גם אנחנו ככל הגוים

13

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק טו

 עוזו וכחומה נשגבה במשכיתו. הלכה זאבא גוריין איש צדיין אומר משום אבא גורייא, לא ילמד אדם את בנו חמר גמל ספן ספר קדר רועה וחנוני, לפי שאמונתן אומנות ליסטין, ר' יהודה אומר משמו, החמרים רובן רשעים, והספנין רובן צדיקים, טוב שברופאים לגהינם, והכשר שבטבחים שותפו של עמלק, רובן של ממזירים פקחין, רובן של עבדים נאים, רובם של בני אבות ביישנין, רובן של בנים דומין לאחי האם. תני ר' שמעון בן יוחאי, הכשר שבגוים בשעת מלחמה הרוג, הטוב שבנחשים רוץ את מוחו, הכשירה שבנשים בעלת כשפים, אשרי מי שעושה רצונו של מקום.

14

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יז

 דכתיב וינפש, וי על הנפש. הלכה הבפסח קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים; בעצרת שבעה שבועות; בראש השנה בחדש השביעי באחד לחדש; ביום הכיפורים אחרי מות; ביום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורה כהנים, ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג; בחנוכה בנשיאים; בפורים ויבא עמלק; בראשי חדשים ובראשי חדשיכם; במעמדות במעשה בראשית; ובתעניות של תשעה באב ושבע אחרונות של עצירת גשמים, ברכות וקללות, אבל תעניות אחרות, ויחל משה, ומפטירין דרשו י"י, ויש אומרים שאין מפטירין, ונהגו בו העם, ואין מפסיקין בקללות לפי שאינו מן המובחר להפסיק בקללות ולהתחיל בקללות; בשני ובחמישי ובשבת במנחה, קורין כסידרן, ואין עולה

15

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא

 לאחיהם העניים, משום קולבון, ומשום מתנות לאביונים. ויש שמספיקין לחם ויין, ויש שמספיקין לחם ודגים, מכל מקום לא יפחות משתי מתנות, אפילו חיטין ופולין. הלכה דבארבע עשר ובחמשה עשר יושבין שולחנות של חבירים, בכפרים בארבע עשר, ובכרכים בחמשה עשר. הלכה הקורין בויבא עמלק, ואף על פי שאין בה אלא תשעה פסוקים, אין מתחילין בוישמע יתרו, אלא ראשון קורא שלשה פסוקים, ויבא עמלק, ויאמר משה, ויעש יהושוע, ושני קורא והיה כאשר ירים משה, וידי משה, ויחלוש יהושוע, שלישי קורא ויאמר י"י, ויבן משה, ויאמר כי יד. ומניחין ספר תורה במקומו, ואומרים, יהי שם י"י מבורך מעתה ועד עולם, וקדיש;

16

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א

 אמר קודם למתן תורה בא יתרו וחורנה אמר לאחר מ"ת בא יתרו ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא נישמעינה מן הדא [שם א] וישמע יתרו כהן מדין חותן משה מה שמע חזקיה אמר קריעת ים סוף שמע ר' יהושע אמר קריעת ים סוף שמע ר' לוי אמר מלחמת עמלק שמע יהודה בי רבי אמר מ"ת שמע הוי דו אמר לאחר מתן תורה בא יתרו רבי בא ורבי חייא בשם רבי יוחנן ודא מסייעה לר"י בן חנינה [שיר השירים ד טז] עורי צפון ובואי תימן עורי צפון זה העולה שנשחטת בצפון מהו עורי דבר שהיה ישן ונתעורר ובואי תימן

17

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ג

 על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום ושלשתן דבר אחד הם נעשה הדין נעשה אמת נעשה אמת נעשה שלום א"ר מנא ושלשתן בפסוק אחד [זכריה ח טז] אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם:הלכה ז[דף כו עמוד ב] מתני' בחנוכה בנשיאים בפורים ויבא עמלק בראשי חדשים ובראשי חדשיכם במעמדות במעשה בראשית בתעניות ברכות וקללות אין מפסיקין בקללות אלא א' קורא את כולן בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן ואינו עולה להן מן החשבון שנא' [ויקרא כג מד] וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל מצותן שיהו קורין כל א' וא' בזמנו: גמ' אין מפסיקין בקללות

18

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ד

 חוזר ב' פסוקים ומן דמר חותך [בראשית א ה] ויהי ערב ויהי בקר פסוק בפני עצמו והא תנינן בשני [שם א ו ט] יהי רקיע ויקוו המים מן דמר חוזר חוזר ב' פסוקים ומן דמר חותך אפי' חותך אין בו התיב רבי פילפי בר פרוטה קומי רבי יונה הרי פרשת עמלק א"ל שנייא היא שהיא סדורה של יום התיב רבי לעזר בר מרום והא תאני המפטיר בנביא [דף ל עמוד א] לא יפחות מכ' ואחד פסוקים ויהיו עשרים וג' תלתא עשרה ותלתא עשרה וחד ג':הלכה גמתני' זה הכלל כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה ביום

19

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ד

 אלא שהירעתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי אבא גוריון איש ציידן אומר משום אבא שאול לא ילמד אדם את בנו חמר גמל ספן ספר קדר רועה וחנווני שאומנותן אומנות ליסטין רבי יהודה אומר משמו החמרים רובן רשעים הגמלים רובן כשירים הספנים רובן חסידים טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק: גמ' אמר ר' אבין במה דברים אמורים בכשירין אבל בפריצין לא תתייחד אפילו במאה איש. תני בן יומו שמת הרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם. לא סוף דבר בן יומו חי אלא אפי' יצא ראשו ורובו בחיים ויוצא בחיק ונקבר באשה אחת ובשני אנשים. אבא שאול אומר

20

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ראש השנה פרק ג

 לא ביטל חללו:הלכה חמתני' [שמות יז יא] והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלן ומכונין לבן לאביהן שבשמים הן מתגברין ואם לאו היה נופלין: גמ' ריב"ל אמר עמלק כושפן היה מה היה עושה היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו לומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו. מה עשה משה עירבב את המזלות הה"ד [חבקוק ג יא] שמש ירח עמד זבולה וגו'. וכתיב [שם י] נתן תהום קולו רום ידיהו נשא מרום ידיהו נשא [דף יח עמוד א] נתן

1234567891011121314151617181920