עמלק

עמלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2855 מקורות עבור עמלק. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בלק פרק כד

 בא ועוקרן, והקב"ה שם על פיו ואמר עלי מים ששרשם עמוקין. ביקש לומר שלא יהא להם מלך בן מלך, אמר בעל כרחו יזל מים מדליו, שיהי' להם מלך בן מלך. ביקש לומר שלא ישלוט במלכות אחרת, ושם הקב"ה בפיו ואמר וזרעו במים רבים. ביקש לומר שיהיו אומה שפלה ויפלו ביד עמלק, אמר לו הקב"ה כדי שיאמר וירום מאגג מלכו. וזה הי' שאול שהרג כל עיר עמלק והחרים אגג מלך עמלק: ותנשא מלכותו. לעדי עד שתמשך מלכותו: ד"א כנחלים נטיו. אלו השמים שנאמר וימתחם כאהל לשבת (ישעיה מ' כ"ב), לומר שיהיו קיימים ישראל כמו שהשמים קיימים, הדא הוא דכתיב לנטע שמים

142

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת שופטים פרק יז

 תסור מדבריהם:סימן יב[יב] והאיש אשר יעשה בזדון. אינו חייב עד שיתרו בו: ומת האיש ההוא. מיתתו בחנק:סימן יד[יד] כי תבא אל הארץ וגו' ואמרת אשימה עלי מלך. שלשה מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה, ואיני יודע איזה מהם תחלה, כיון שאמר כי יד על כס יה וגו' (שמות יז טז), הוי אומר זרעו של עמלק תחלה, וכמה דאת אמר ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא וגו' (ש"ב ז' א' ב'), אחר שנתן להם רשות לשום עליהם מלך,

143

פרקי דרבי אליעזר פרק מד

 הקדוש ברוך הוא עוד עשר פעמים, שנאמר [במדבר יד, כב] וינסו אתי זה עשר פעמים. ועוד שהלשינו על הקדוש ברוך הוא, ואמרו עזב ה' אותנו במדבר הזה ואין שכינתו בקרבנו, שנאמר [שמות יז, ז] היש ה' בקרבנו אם אין: רבי יהושע בן קרחה אומר אחר הפרשה הזאת מה כתיב, ויבא עמלק [שם ח], בא עליהם עמלק להפרע מהן. והבא מן הדרך מקדימין אותו במאכל ובמשתה, והוא ראה אותן עיפים ויגעים משעבוד מצרים ומענוי הדרך, ולא שם אל לבו, אלא עמד על הדרך כדב שכול להמית אם על בנים, שנאמר [דברים כה, יח] אשר קרך בדרך. רבי זכריה אומר נכד עשו

144

פרקי דרבי אליעזר פרק מט

 פרקי דרבי אליעזר פרק מטרבי שמעון בן יוחאי אומר רצה הקדוש ברוך הוא להכרית ולהשמיד כל זרעו של עמלק, ושלח לשאול בן קיש להכרית ולהשמיד כל זרעו של עמלק. ושאול והעם שמעו ולא חסו על אדם בזוי אלא על אגג, שנאמר [ש"א טו, ט] ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר. ושמע שמואל ויצא לקראתם ואמר להם חמלתם על עמלק והותרתם שריד ממנו, אמרו לו הצאן והבקר לעשות זבחים לה' אלהיך, אמר להם אין חפץ לה' בעולות וזבחים כי אם לשמע בקולו, שנאמר [שם כב] ויאמר שמואל החפץ לה' בעלות וזבחים כשמע בקול ה' הנה שמע מזבח

145

פרקי דרבי אליעזר פרק נ

 הרי הוא בא בחוץ, אמר המלך אמת הוא הדבר שראיתי בחלום, לא בא השעה הזאת אלא להרגני, אמר להם אמרו לו שיכנס. נכנס, אמר לו המלך אני רוצה לגדל ולרומם לאיש אחד, מה לעשות לו. אמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני [שם ו]. וכל זרעם של עמלק אומרים בלבם ואין מגלים את הסוד בפיהם. אמר לו אדוני המלך, אם אתה רוצה לעשות יקר לאיש אשר אתה חפץ בו, יביאו לבוש אשר לבש בו המלך ביום שהמליכוך, ואת הסוס אשר רכבת עליו, ואת הכתר אשר נתן בראשך ביום שמלכת. אמר לו רשע, לא דיך אלא על הכתר

146

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מג

 בן נורי אומ' כל הגבורות והנפלאות שעשה הב"ה /הקב"ה/ לישראל במצרים ובים סוף חזרו ונסו את הב"ה עשר פעמים, שנ' וינסו אותי זה עשר פעמים, ועוד הלשינו על הב"ה ואמרו עזב אותנו במדבר הזה ואין שכינתו בקרבנו, שנ' היש ה' בקרבנו, ר' ישמעאל אומ' אחר הפרשה הזאת מה כתי' ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים בא עליהם עמלק להלחם בהם ולהפרע מהם, והבא מן הדרך מקדימין אותו במאכל ובמשתה והוא ראה אותם עייפים ויגעים משעבוד מצרים ומענוי הדרך ולא שם על לבו על מצות כבד, אלא שעמד על הדרך כדוב שכול כאיש להמית אם על בנים שנ' אשר קרך בדרך

147

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מח

 פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מחר' שמעון בן יוחאי אומ' רצה הב"ה /הקב"ה/ להכרית ולהשמיד את כל זרע עמלק, ושאול והעם שמעו ולא חסו על אדם אלא על אגג, שנ' ויחמול שאול והעם, שמע שמואל ויצא לקראתם ואמ' להם חמלתם בעמלק והבאתם שריד ממנו ומיטב הצאן והבקר, אמרו הצאן והבקר לעשות בו זבחים לאלהיך, אמ' להם אין חפץ למקום בעולות וזבחים כי אם לשמוע בקולו ולעשות רצונו, שנ' ויאמר שאול החפץ לה' בעולות הנה שמוע מזבח טוב, ר' פנחס אומ' צפה הב"ה שעתיד לעמוד מאגג איש צר ואויב גדול ליהודים ואי זה הוא זה המן בן המדתא האגגי

148

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק מט

 המלך לעבדיו קראו לי להמן, אמרו לו הרי הוא עומד בחוץ, אמ' המלך יבא ויכנס לפני, ובא המן לפני המלך אמ' לו המלך אני רוצה לגדל ולרומם לאיש אחד שנתן אלי החיות מה לעשות לו אמ' המן בלבו אי"ן אין חפץ המלך לעשות יקר וגדולה יותר ממני, וכל זרעו של עמלק אין מגלין הסוד בפיהם ואומרים בלבן, שנ' ויאמר המן בלבו, אמ' המן אדבר דברים שאהיה מלך כמהו, אמ' לו אם רצית לעשות יקר לאיש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך ביום שהמליכוך וסוס שרכבת בו ביום שמלכת ואת הכתר שנתן בראשך ביום שמלכת, וכעס

149

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה ב

 ימים הללו, זה יומו של משה שבישר את יומו של יהושע, שנאמר היום הזה אחל תת פחדך (דברים ב' כ"ה), ושמא תאמר הואיל והקב"ה הרג את סיחון ואת עוג מי מגיד לכל באי העולם, אלא זה חמה שעמדה לו למשה, והיכן מצינו שעמדה לו חמה למשה, בשעה שעשה מלחמה עם עמלק שנאמר וידי משה כבדים [וגו'] (שמות י"ז י"ב), וכי עד אותה שעה לא באה השמש שאמר הכתוב עד בא השמש (שם /שמות י"ז/), אלא זה חמה שעמדה לו למשה, והיכן מצינו שבישר משה את יומו של יהושע, שנאמר ושים באזני יהושע (שם שם /שמות י"ז/ י"ד), אמר לו יהי

150

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה כב

 בשלש החריב כל המדינות וכל הארץ, לכך נידמו עשו הרשע ואליפז התימני ועמלק בנו ונבוכדנצר מלך בבל וירבעם בן נבט והמן האגגי, לא בשכר שתי דמעות שהוריד עשו לפני אביו נתנו לו הר שעיר שאין גשמי ברכה פוסקין ממנו לעולם, לא בשכר של אליפז התימני שנהג כבוד באביו יצא ממנו עמלק לעולם, לא שכרו של ירבעם שהשיב דבר לפני המלך נתנו לו עשרה שבטים, לא שכרו של מרודך שנהג כבוד באבינו שבשמים יצא ממנו נבוכדנצר לעולם, לא שכרו של אגג שהיה בוכה ומתאנח על עצמו שהיה חבוש בבית האסורין, אמר, אוי לי שמא אבד זרעי מן העולם, יצא ממנו לעולם

1234567891011121314151617181920