עמלק

עמלק מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2855 מקורות עבור עמלק. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיח

 שם שם /ישעיהו ג'/ יא), וכן הוא אומר זכר צדיק לברכה [ושם רשעים ירקב] (משלי י ז), וכן את מוצא באברהם, בשעה שהקב"ה מזכיר את אברהם הצדיק הוא מברכו, שנאמר המכסה אני מאברהם (בראשית יח יז), מה כתיב בתריה, ואברהם היו יהי' וגו' (שם שם /בראשית י"ח/ יח) וכשהיה מזכיר עמלק היה מקללו, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק (דברים כה יז), מה כתיב בתריה, (מחה) תמחה את זכר עמלק (שם שם /דברים כ"ה/ יט), הוי אמרו צדיק כי טוב.[ב] דבר אחר אמרו צדיק כי טוב [כי פרי מעלליהם יאכלו]. אתה מוצא הברכה עושה פירות, אבל הקללה אינה

132

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קכא

 עד שיצאת מלאה דם, ויצא הוא משבח ואמר עצמו הרג, העל אלה תתאפק ה' וגו' (ישעיה סד יא), אם לא בשבילנו, זכור בשבילך זכור חרפתך מני נבל, לכך נאמר זכור ה' לבני אדום, א"ל הקב"ה ולי אתם אומרים זכור, אני איני שוכח, אתה זכור, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק (דברים כה יז), שאדם ששכח עצמו אינו מבקש לזכור, משל למלך שהיה מולך מלכותו קיימת, כיון שחלה אין מלכותו קיימת, כך אמר הקב"ה בגלות כמו חולה, כביכול אין מלכותו מלכות קיימת, אימתי אני מלך, כשתעבור הגלות והמלכות שלה מן העולם, שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו

133

מדרש משלי (בובר) פרשה כא

 את בתו התיר גזירתא קרטיסים, כך עד שלא ניתנה התורה מן השמים, השמים שמים לה', משנתנה התורה ומשה עלה אל האלהים (שם /שמות י"ט/). וירד ה' על הר סיני וגו' (שמות יט כ). תנא דבי ר' ישמעאל וישמע יתרו כהן מדין (שם /שמות/ יח א), מה שמועה שמע ובא, מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצדו ד"ר יהושע, ר' אליעזר המודעי אומר נתינת תורה שמע ובא, שבשעה שנתנה תורה לישראל זעו כל מלכי אדמה בהיכליהם, שנאמר ובהיכלו כלו אומר כבוד (תהלים כט ט), באותה שעה נתקבצו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע אמרו לו, בלעם מה טיבו של עולם

134

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לח

 סימן כט[כט] מה פרצת וגו'. זה רבה על כל הפריצים שממך יעמוד, [שנאמר] עלה הפורץ לפניהם (מיכה ב יג):סימן ל[ל] אשר על ידו השני וגו'. וארבעה ידות כתיב הנה, כנגד ד' חרמים שהוא עתיד לפשוט את ידו בהם, חרמו של עמלק, וחרמו של סיחון ועוג וחרמו של יריחו, וחרמו של כנענים:

135

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת בשלח פרק יז

 בשלח פרק יזסימן א[א] ברפידים. שרפו ידיהם מן המצות:סימן ה[ה] ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם. שתהיה מולך עליהם, כמו שנאמר ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם (מיכה ב יג). ובשעה שרפו ידיהם מן המצות מיד ויבא עמלק וגו':סימן יא[יא] והיה כאשר ירים משה ידו וגו'. וכי ידיו של משה נוצחות מלחמה, או משברות מלחמה, אלא כל זמן שישראל עושין רצונו של מקום נוצחין, ואם לאו אינם נוצחין:סימן יב[יב] ויקחו אבן וישימו תחתיו וגו'. וכי לא היה למשה כר או כסת לישב עליו, אלא אמר משה כל זמן שישראל בצער אף אני

136

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת יתרו פרק יח

 סימן ז[ז] וישאלו איש לרעהו לשלום. מי נתן שלום למי, הוי אומר זה משה רבינו, כי הנה כתיב וישאלו איש, ואין איש אלא משה, שנאמר והאיש משה (במדבר יב ג):סימן ח[ח] את כל התלאה [אשר מצאתם בדרך. אשר מצאתם על הים. בדרך] אלו מלחמת עמלק:סימן ט[ט] ויחד יתרו. מלמד שנעשה בשרו כחרב חדה: ד"א ויחד כפשוטו, והוא כמו ישמח ומתרגמינן וחדי: ד"א שנדמה לו כאילו היה בשרו חידודין חידודין:סימן י[י] ויאמר יתרו ברוך ה'. בוא וראה כמה היו ישראל מגונים, שלא היה אדם מישראל שברכו להקב"ה, עד שבא יתרו ואמר ברוך ה':סימן

137

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 ומאורי תדליק המנורה, ואמדו רבותינו ז"ל כיון שהיו מדליקין את המנורה כל חצר שבירושלים היתה משתמש לאורה, אמר הקב"ה למשה לא בעבורי אני רוצה שתדליקו המנורה, אלא בשביל אחיך, כדי שייטיב לבו, וכן אמר דוד ע"ה ה' אורי וישעי (תהלים כ"ז א'), ואימתי היה זה, בשעה שעשה מלחמה בגדוד של עמלק, שנאמר ויכם דוד מהנשף עד הערב (ש"א ל' י"ז), ומי היה מאיר לו, זיקים וברקים היו מאירים לו, לכך נאמר ה' אורי וישעי. ר' אלעזר אומר מדבר דוד ע"ה במלחמת המצרים, כיון שבאו על ישראל מה עשה הקב"ה, הוריד ענן, שנאמר ויהי הענן והחשך (שמות יד כ') למצרים, ואור

138

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר פרק א

 וזבולן למה, לפי שהיה שותפו של יששכר, שהיה עוסק בפרקמטיא ונותן לתוך פיו של יששכר, שאלמלא לא היה זבולן לא היה יששכר עוסק בתורה היה לזבולן חלק בתורתו של יששכר, לכך חנה אצל יששכר, ולכך ברכן משה שמח זבולן בצאתיך וגו' (דברים לג יח), ולמה מנשה ואפרים ביחד, לפי שאין עמלק נופל אלא בידם, לכך לא ערבן עם שאר שבטים, וכן אתה מוצא יהושע שהיה מאפרים השריש תחלה ועקר תחלה עמלק, שנאמר מני אפרים שרשם בעמלק, וגו' (שופטים ה יד), ושאול ומרדכי שהיו מבני בנימין פרעו מעמלק ומזרעו, ומנשה בימי יהושפט (ומבני) [ומהם מן בני] שמעון הלכו וגו' (ובני) [בני]

139

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בהעלותך - שלח פרק יג

 כדי שיאמינו בהם:סימן כח[כח] אפס כי עז העם. שהם גבורים, ועוד שהם יושבים בערים בצורות גדולות, ומי יוכל להלחם עמהם: וגם ילידי הענק ראינו שם. אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, שהם לא הלכו לחברון, וכדי לייראם אמרו כן:סימן כט[כט] עמלק יושב וגו'. ולכך הזכירו את עמלק, לפי שהיה עמלק כרצועה קשה לישראל, ולכך הזכירו שהוא יושב בכניסתה של ארץ ישראל: והחתי והיבוסי והאמורי וגו'. ולמה הזכירום, לומר לך שכולם גבורים היו והיו יושבים על כל המעברות שלא יניחו אותם ליכנס:סימן ל[ל] ויהס כלב וגו'. וכי מה כוחו של כלב שיכול להשתיק את העם

140

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת חקת פרק כא

 שמעון בן יוחאי אומר אמר כי בא ישראל דרך האתרים, פירוש האתרים הם התרים, כיון ששמעו כי מת אהרן גדול הכהנים אמרו מת התייר הגדול שלהם ועמוד הענן שהי' עושה להם מלחמה נסתלק, הרי השעה שנלך ונלחם בם: ד"א וישמע הכנעני. וכי כנעני יושב בנגב, והלא יושב הי' בהר, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב והכנעני יושב בהר (במדבר י"ג כ"ט). אלא מי הי' כנעני זה, זה עמלק, שהוא יושב בנגב, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב. אמרו עמלקיים בתחלה כשבאנו להלחם עם ישראל נצחונו בקולם, במה שנתברך אביהם, שנאמר הקול קול יעקב (בראשית כ"ז כ"ב), ונשאו קולם וצעקו לפני הקב"ה כדי

1234567891011121314151617181920