עלי תמר תענית פרק ד

עלי תמר תענית פרק ד

  

הלכה א
ושמתפללים ארבע במועדות, וכן בתענית צבור של גשמים, ואף בת"ב דעתו של רבי יוחנן שמתפלל ארבע אעפ"י שאינו מתפלל כ"ד ברכות כמו בת"צ של גשמים, כמ"ש בר"ה פ"ג ה"ד, והוא שלא כדעת הבבלי עיי"ש. ובמאה"פ כתב שאף לדעת הירושלמי אין מתפללים ארבע בתעניות, ואינו כן כדמוכח מר"ה, ועיין ביפה עינים כאן. ובתענית צבור נהגו הכל כר"מ, נראה דרבותא קאמר אף בת"צ וכ"ש ביוה"כ. והברייתא לקמן, מניין לנש"כ, כה תברכו ע"כ בשחרית במוסף וישא אהרן את ידיו וכו', אתיא כחכמים הסוברים שהכהנים נושאים כפיהם רק בשחרית ומוסף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.