עלי תמר שבת פרק טז

עלי תמר שבת פרק טז

  

הלכה א
כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה. בשו"ת שבו"י ח"א סט"ו, דגם ספרי דפוס ואפילו אם נדפסו ע"י עכו"ם. בטו"ז יו"ד רע"א, שמעתי אומרים שאין בספרים הנדפסים קדושה כמו הנכתבים, ול"נ שאין חילוק בזה כלל וכו'. ובפ"ת בשם שו"ת חוות יאיר סימן קפ"ד שאם נדפסים ע"י עכו"ם אין בהם קדושה. ובשד"ח פאת השדה מערכת ד ל"ח מביא כמה שו"ת אחרונים בזה וכתבו דבוודאי אפילו בדפוס ע"י ישראל יש בספרי כת"י יותר קדושה עיי"ש. והנה נפ"מ בזה שיש לספרי כת"י דין קדימה בהצלה מספרי דפוס, וכ"ש אם נדפסו ע"י גויים. ומ"מ ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.