עלי תמר שביעית פרק ט

עלי תמר שביעית פרק ט

  

הלכה א
סירוגין וחלגלוגות וכו'. עמ"ש במגילה פ"ב ה"ב.

א"ל היכנסו לשנים. פירוש מי שהוא גדול בשנים וכמו שפירש לנכון מהרא"ף עיין בפירושו. וכן פירש הק"ע והיפ"מ במגילה פ"ב. ועיין בטוש"ע יו"ד סי' רמ"ד שפסקו כן, שאם אין אחד מהם מופלג לא זה בחכמה ולא זה בזקנה, הזקן קודם בכל מקום והוא מדברי הרשב"ם בב"ב דף ק"כ שהעתיקו שם הב"י וז"ל, דבשביל שהבחור חכם קצת יותר ממנו אין לנו לבייש את הזקן והחכם אינו בוש בכך מאחר שהזקן ממנו יודע שבשביל זקנתו חולקין לו כבוד עכ"ל. והוא כדברי הירושלמי בסוגיין, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.