עלי תמר ראש השנה פרק ד

עלי תמר ראש השנה פרק ד

  

הלכה א
במקדש היו תוקעין. הרמב"ם מפרש ירושלים, דירושלים קרויה מקדש, וכן משמע לקמן ה"ב וה"ג עיין בשיי"ק. וכדאי לציין שר"ש אלקבץ בפיוט לכה דודי, שנתפשט לאומרו בישראל, קורא לירושלים מקדש מלך עיר מלוכה, והוא כדעת הירושלמי וכדעת הרמב"ם. ובעיון תפילה בסידור אוצר התפילות העיר שדברי הפייטן יסודם בעמוס ז' י"ג. ויש לציין שכתוב שם, ויאמר אמציה כהן בית אל אל עמוס, חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ושם תנבא ובית אל לא תוסיף עוד להנבא, כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה. ונראה לבאר שאמר אמציה כהן בית אל, כי ירבעם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.