עלי תמר ראש השנה פרק ב

עלי תמר ראש השנה פרק ב

  

הלכה א
בראשונה היו משיאין משואות. ובבבלי, מאי משמע דמשיאין לישנא דיקוד הוא וכו', וביאורו, שכמו שהפעל עלה בא בהדלקת הנר מפני שהלהב עולה למעלה, וכמו שפירש רש"י בריש בהעלותך, כמו"כ הפעל נשא בא בהדלקת לפיד מפני שהלהבות מתנשאים ומתרוממים עוד יותר למעלה מהדלקת הנר, ומזה השם משאת ללפיד והמדורה. וכן עמוד הענן של האש העולה למעלה נקרא משאת, כמ"ש בשופטים כ' ל"ח הרב להעלותם משאת העשן מן העיר, ופירש הרד"ק, ופירוש משאת העשן, עמוד העשן שהוא נשא כלפי מעלה, או יהיה משאת שריפה מענין וישאם דוד מענין שרי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.