עלי תמר עבודה זרה פרק ה

עלי תמר עבודה זרה פרק ה

  

הלכה ד
ריב"פ בשם רבי אמי ביצה צלויה של כותים הר"ז מותרת ריב"א בשם ר"ל תבשילי כותים הרי אלו מותרין. וצ"ב ולמה לא יהיו תבשילי כותין אסורים כמו תבשילי עכו"ם שגזרו בהם משום חתנות, והרי גם בכותים יש בהו משהו איסור חתנות כמ"ש בגיטין פ"א ה"ד ובקידושין ע"ה. וי"ל דלא גזרו חכמים אלא על תבשילי עכו"ם משום שעצם החיתון עמהם אסור, אבל כותים שגרי אמת הם אין עצם החיתון אסור אלא שאסרו משום חשש פסול ממזרות י"ל דלא גזרו בהם משום איסור חתנות כמו שלא אסרו תבשילי ממזר. והגע עצמך עיר שכולה ממזרים האם תבשיליה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.