עלי תמר עבודה זרה פרק ב

עלי תמר עבודה זרה פרק ב

  

הלכה א
מתיבין לר"א כל צאן קדר יקבצו לך. עמ"ש בזה בביצה פ"ב ה"ד.

ר"ה בעי משיבין על דבר שהוא להבא על דבר שהוא לשעבר. ר"ב בעי מותיבין על דבר שיצה"ר בטל על דבר שיצה"ר קיים, כ"ה גירסת ילקוט המכירי ישעיה ס, וביאורו משיבין מפסוק שמדבר על להבא על דבר שהוא להבא על דבר שהוא לשעבר בתמיה. וכן משיבין מפסוק שמדבר שיצה"ר בטל על דבר שיצה"ר קיים בתמיה. וכמדומה שלשון זה הוא יותר סגנון של הירושלמי.

אלו שלשים מצות שעתידין בני נח לקבל עליהם. ובחולין צ"ב הלשון אלו שלשים מצות שקבלו עלי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.