עלי תמר סנהדרין פרק ב

עלי תמר סנהדרין פרק ב

  

הלכה א
וימנה ליה אנטלר. עיין ברא"ש ור"ן ר"פ שבועות העדות ובטור חו"מ קכ"ד שכתבו שנתבע אינו יכול למנות מורשה, והא דאמרינן הכא וימנה ליה אנטלר, כה"ג שאני דמשום יקרא דכה"ג שלא לבזותו דכתיב וקדשתו רשאי למנות מורשה במקומו. וקשה דא"כ כהן הדיוט נמי דהא וקדשתו בכהן הדיוט כתיב בפרשת אמור, וכמ"ש בזה במנ"ח מצוה רס"ט. ולולא דברי רבותינו ז"ל היה אפשר לומר ע"פ דאמרינן לקמן ובהוריות ריש פ"ג, כה"ג שחטא מלקין אותו ואין מעבירין אותו מגדולתו, אמר ר"מ כתיב, כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני ה', כביכול מה אני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.