עלי תמר סנהדרין פרק א

עלי תמר סנהדרין פרק א

  

הלכה א
השם סנהדרין נקבע בהופעת אלכסנדר מוקדון ומלכות יון, אבל לפני זה היה השם בי"ד הגדול, כנסת הגדולה, ושמעון הצדיק שחי עוד בזמן אלכסנדר מוקדון כמ"ש ביומא היה משיירי כנה"ג, ואעפי"כ גם בתקופה מאוחרת בזמנו של שמעון בן שטח היו משתמשים גם בשם כנישתא בארמית ויש להניח שהשתמשו גם בשם כנסת. עיין במגילת תענית פ"י: בכ"ח בטבת יתיבה כנישתא על דינא, מפני שכשהיו הצדוקין יושבין בסנהדרין שלהם וכו', והגמרא שואלת למה נקראו כנה"ג ולא כנסת סתם ומתרץ מפני שהחזירו העטרה ליושנה. ולשון הירושלמי במגילה סוף פ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.