עיני דוד הלכות חגיגה פרק א

עיני דוד הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] ג' מצות עשה ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף בין מן הבהמה וכו'. והנה מרן כ"מ תמה עליו מברייתא דפ"ק דחגיגה דתנינן לא יראו פני ריקם בזבחים אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות וכו' והיאך כתב רבינו בין מן העוף והשיב משם מוהר"י קורקוס ז"ל שבמקום או אינו אלא עופות היה גורס וכו' ומשמע ליה דעופות בכלל זבחים הם ע"כ. ולישב דברי רבינו עיין להרב לח"מ ולהרב מים חיים ולהרב מל"מ ולהרב קול בן לוי ולהרב בני דוד ז"ל ולהרב ראשון לציון ז"ל עיין בספרתם. ועיין להרב שער המלך שהעמיק הרחיב בענ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.