עיני דוד הלכות גזלה ואבדה פרק ג

עיני דוד הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ט
[ט] הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אם אותה חצר אינה עשויה לשכר וכו' פטור שזה נהנה וזה לא חסר. וכתב הרב המגיד ז"ל הכי אסיקנא בפ' כיצד הרגל דף כ"א ומ"ש רבינו ואם החצר עשויה לשכר אע"פ שאין דרך זה לשכור צריך להעלות לו שכר שהרי חסרו ממון הוא כדברי ההלכות שכתב הרב האלפסי ז"ל אבל דעת התוס' שהוא פטור ע"כ יעו"ש. וכן כתב הרשב"א בחידושיו לקמא וז"ל וחצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר לדעת התוס' פטור ונראין לי דברי התוס' ממה דאמרינן גבי מבטל שדה חבירו וכו' ועוד נראה להביא ראיה ממה ששנינו בפ' ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.