עיני דוד הלכות ביכורים פרק ד

עיני דוד הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא וכו'. והקשה עליו הרב מל"מ דלמה פסק רבינו כהירושלמי נגד תלמודא דידן דסוף פ"ג דמכות דף י"ט דקאמר התם רב אשי כיון דאיכא בכורי הוא דבעי למימר אשר נשבעת לאבותינו ולא מצי אמר וא"כ היכי שביק רבינו תלמודא דידן ופסק כהירושלמי והניחו בצ"ע ועיין להרב ברך יצחק פרשת תבא מה שתירץ לזה ולפי קוצר עניות דעתי נראה דאחרי המחילה רבה דלא קשיא מידי והלא זה הדבר די"ל דעד כאן לא אמרינן הך כללא דרבינו פוסק כתלמודא דידן היפך הירושלמי היינו היכא דליכא מעשה רב ג"כ כהירושלמי אמנם היכא דאי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.