עין תרשיש הלכות זכיה ומתנה פרק ח

עין תרשיש הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  


הלכה יא
[יא] כתב המל"מ בתשובה להרמב"ן ותמה ע"ז הב"י ונ"ל להליץ בעד הרמב"ן וכו'. והדרישה כתב דההיא עובדא דנתרפא בנתיים וקאמר הרמב"ן דלא נימא מכח היפוי כח ליהוי כנותן מעכשיו דליתא דהיפוי כח אינו אלא שמבטל קפידת השטר וכו'.