עין תרשיש הלכות גירושין פרק ט

עין תרשיש הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה כז
[כז] עיין מה שתמה המל"מ על הכ"מ ממ"ש הרמב"ם פ"ב עיין מ"ש הלח"מ שם.