עין תרשיש הלכות ברכות פרק ב

עין תרשיש הלכות ברכות פרק ב

  


הלכה ב
[ב] הקשה הלח"מ על תירוץ ב"י דאין מנין ברכות מה"ת דא"כ בברכת הזן לחודיה די כיון דכל השאר מדרבנן והוי כברכת המוציא ועוד קשה כשנעלם ולא ידע אם בירך ברכת המזון למה חוזר ומברך הכל עכ"ל. עיין מ"ש הלח"מ לעיל פ"ב מהל' ק"ש ה"ד ובתשובת הרשב"א שהביא הכ"מ שם פ"ב הי"ג ויש ליישב בדבריהם קושית הלח"מ כאן ודוק.