עין תרשיש הלכות ביאת המקדש פרק ג

עין תרשיש הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה כ
[כ] משנה למלך כתב ממתני' פ' בתרא דעירובין ק"א מוכח בהדיא דס"ל לסתם מתני' דירושלים הוי רה"ר ואוקימנא לאחר שנפרצו בה פרצות וכו' עכ"ל. דבריו המה כפי אוקימתא דרבה אבל סתמא דגמרא דפריך ורבנן וכו' וכן לאוקימתא דרבא מוכח דס"ל דירושלים כרמלית הויא ולפי"ז ממילא מוכרח לומר דסתם מתני' דשרץ ג"כ ס"ל דהויא כרמלית וכמ"ש המל"מ בעצמו ומסוגיא דפסחים אין הוכחה דהמעשה היה כשנתמנה הלל לנשיא בתחילת מלכות הורדוס כידוע ואז עדיין לא נגדרו הפרצות אשר נפרצו בעת מלחמת האחים ע"י הרומים פומפיוס וחילו אשר בא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.