עזוז חיל הלכות גירושין פרק יב

עזוז חיל הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה ו
[ו] בפנים והיא אומרת "לא" גרשתני. צ"ל "לו" בו':