עזוז חיל הלכות גירושין פרק יא

עזוז חיל הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה כה
[כה] בכ"מ אבל לפום קושטא עיקר טעמא דמינקת ט"ס. וצ"ל דמעוברת: