עזוז חיל הלכות גירושין פרק ט

עזוז חיל הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה יט
[יט] במ"מ וחכ"א מגורשת לכל דבר ובפ"א מהלכות נחלות העתיק מגורשת ואינה מגורשת ועיי' מ"ש שם בארוכה: