עזוז חיל הלכות ברכות פרק ו

עזוז חיל הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ד
[ד] בכ"מ. ורבינו כתב סתם עד הפרק ואין בדבריו הכרע שיש לנו לומר דמסתמא בשיטת הרי"ף רבו קאמר. מקום חיבור היד עם הזרוע. עכ"ל. לא זכיתי להבין. דהא בפ"ח מה' ביאת מקדש הל' י"א גבי מומי אדם מי ששתי אצבעותיו קלוטות עד הפרק. נראה בביאור דסתם פרק הוא באצבעות. ולא ביד עם הזרוע:

הלכה יב
[יב] בכ"מ. כלי שאינו מחזיק עד סה"ד. שמעינן מהא דלחד תרתי בעינן שיחזיק ושיהי' בו רביעית עכ"ל. הנה לעיל הל' יוד כתב רבינו ויהי' באותו השטיפה רביעית לכל אחד ואחד. אבל לענ"ד רבינו גרסתו בגמרא. ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.