עזוז חיל הלכות ברכות פרק ב

עזוז חיל הלכות ברכות פרק ב

  


הלכה יא
[יא] בפנים. ואלו הן ז' ברכות. נשמטה ברכה שניה יוצר האדם: