עזוז חיל הלכות איסורי ביאה פרק יח

עזוז חיל הלכות איסורי ביאה פרק יח

  


הלכה ד
[ד] בפנים שהרי אינה אסורה להנשא לו מן התורה. ע"כ עיין מה שציינתי פרק א' מהלכות יבום הל' י"ב: