עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת חקת פרק כ

 והמן ניתן להם בזכות משה, וענני כבוד בזכות אהרן, מתה מרים נסתלק הבאר, לכך לא הי' מים לעדה:סימן ח[ח] ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. שיתן מימיו והוא יתן כדי שישאו קל וחומר בעצמם לומר מה סלע זה שאין לו עונש ולא שכר עשה ציווי הבורא, אנו לא כל שכן:סימן י[י] ויקהלו משה ואהרן וגו'. מכאן שמועט מחזיק המרובה. בוא וראה שפני הסלע לא הי' כי אם מעט ועמדו כל הקהל של ישראל על פני הסלע: שמעו נא המורים. שכן קוראין בכרכי הים לשוטה מורה, והוא בלשון יוני: המן הסלע הזה. לא הי' יודע איזה סלע,

72

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה ט

 תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה טישמור אדם דברים בלבבו שלא יאכל עם הגוי על השלחן, שכך [מצינו] בחזקיה מלך יהודה שאכל עם הגוי על השלחן וסוף נענש עליו עונש גדול, מנין, תדע לך שכן, כשבא סנחריב מלך אשור והקיף את ירושלים עמד חזקיה בתפילה לפני הקב"ה, שנאמר ויתפלל חזקיה אל ה' ויאמר וגו' (ישעיה ל"ז ט"ו), נראה כאדם שהוא מדבר עם חבירו, נחה רוח אלהים ובא על ישעיה בן אמוץ הנביא, אמר לו, אדם שמדבר לפני מי שגדול ממנו בשר ודם מרתיע גופו ונזדעזעין איבריו, המדבר לפני מלך [מלכי] המלכים ברוך הוא על אחת כמה וכמה

73

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יג

 לחם למלאך ולא נהנה ממנו, שנאמר ויאמר מלאך ה' אל מנוח אם תעצריני וגו' (שם /שופטים/ י"ג ט"ז). בוא וראה כמה עונשה של פת, שהורגת את גדולי ישראל ומשרת שכינה על נביאי השקר, מנין שהורגת את גדולי ישראל, צא למד (מקום) [ממקום] נוב ושאול ואחימלך בן אחיטוב, שנענשו על דוד עונש גדול, ומנין שהיא משרת שכינה על נביאי השקר, צא למד מאותו נביא (השקר) שבא אל מלך ישראל, אמר לו הקב"ה אל תהנה ממנו ואם נהנת אין [אתה בא אל קבר אבותיך] בא נביא אחד ואמר לו, גם אני נביא כמוך [וגו'] (מ"א י"ג י"ח), אף על פי שכיחש לו

74

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה יד

 מפני חבירו, לכך נאמר כי פדה ה' את יעקב. דבר אחר שני שותפין בעסק אחד, בשדה אחד, במלאכה [אחת], ואחד מהן קשה מחבירו, הקשה נענש מפני חבירו, לכך נאמר כי פדה ה'. דבר אחר כי פדה ה', מי שיש לו שתי נשים, לאחת מקיים שארה כסותה ועונתה, לאחת [אינו] מקיים, עונש גדול יש שם, וכל שאינו מודה בדברים הללו ואינו רוצה בתוכחות, עליו הכתוב אומר, מסיר אזנו משמוע תורה (משלי כ"ח ט'), ושנו חכמים במשנה, המחלל שם שמים בסתר נפרעין הימנו בגלוי, אחד בשוגג ואחד במזיד בחילול השם (אבות פ"ד מ"ד).כיוצא בדבר אתה אומר, הנה מה טוב ומה נעים [

75

משנת רבי אליעזר פרשה יז

 אש אוכלתן, ונסתלקה שכינה מביניהן. ד"א למה החמירה תורה בזנות. לפי שכל עבירות שבתורה אחד נהנה ואחד מצטער, כגון שפיכות דם, וגזילות, וחבילות, ועונשין. אבל כאן שניהן נהנין ושניהן מרגילין זה את זה. לפיכך שניהן בכרת. ד"א למה החמירה תורה בזנות. לפי שכל עבירות שבתורה שאין להן רושם יש להן עונש תוספת, שנ' אם המצא תמצא בידו הגנבה, ואם יש להן רושם כפלין את התוספת, שנ' כי יגנב איש שור או שה. אבל הבא על אשה והוליד ממנה ממזר, הרי עשה רושם מי מעבירו, על אחת כמה וכמה שיענשו כפלים, לדחותן מן הלב. שהדבר תלוי כחוט [עמוד 324] השערה, שנ'

76

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בא פרק יב

 כרת: ונכרתה. אין הכרתה אלא הפסקה: הנפש ההוא מישראל. המזידה: מישראל. יכול תלך אל עם אחר ותחי', ת"ל מלפני אני ה' (ויקרא כב ג), לימדך שישראל שמניח את בוראו נכרת מן העולם ואין לו תקנה אפילו בשאר אומות, שנאמר מלפני אני ה', רשותי בכל מקום: מיום הראשון עד יום השביעי. עונש שמענו אזהרה מנין, ת"ל כל מחמצת לא תאכלו (לקמן פסוק כ), לא ענש אלא אם כן הזהיר:סימן טזטז) וביום הראשון מקרא קודש. ארעם במאכל ובמשתה, כלומר קדשם בכסות נקיה, מנין לרבות חולו של מועד, ת"ל אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש (ויקרא כג ב), כי

77

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק יט

 כדר' אבין א"ר אלעאי כל מקום שאתה מוצא השמר פן ואל, אינו אלא לא תעשה: עלות בהר. יכול לא יעלה אבל יגע, ת"ל ונגוע בקצהו, השמרו לכם שלא לעלות ושלא ליגע, כמו ותהלתי לפסילים (ישעיה מב ח), כמו ובחמתך תיסרני (תהלים לח ב): כל הנוגע בהר מות יומת. הרי זו עונש:סימן יגיג) כי סקול יסקל. וכי מאחר שאמר כל הנוגע בהר מות יומת למה לי לא תגע בו יד, אלא זה שאמר לא תגע בו יד עונה על הנוגע בהר מות יומת, שהוא חייב מיתה, אבל לא תגע בו יד בהר לא תגע בו, אלא סקול יסקל באבנים

78

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק כ

 אמך: ואת אמך. לרבות אשת אביך: ואת לרבות אחיך הבכור, ושאר הלכות כבוד אב ואם מפורש במסכת קדושין בפרק ראשון: למען יאריכון ימיך על האדמה. מיכן אמרו כל מצוה שמתן שכרה בצדה אין ב"ד של מטה מוזהרין עליה:סימן יגיג) לא תרצח. זו אזהרה לרוצח, עונש מנין, ת"ל שופך דם האדם באדם דמו ישפך (בראשית ט ו): לא תנאף. אזהרה לנואף, עונש מנין, ת"ל מות יומת הנואף והנואפת (ויקרא כ י). לא תגנוב. אזהרה לגונב נפש, עונש מנין, ת"ל וגונב איש ומכרו (שמות כא טז), ואם תאמר לגנוב ממון מנין, ת"ל לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו (ויקרא יט

79

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כא

 הרה. שאינו משלם לבעל אחר, אלא לבעל ההריון שאם נשא אשה והיא מעוברת ונגפה, אין משלם המזיק לבעלה. לפי שאין ההריון הימנו: ויצאו ילדיה. מיעוט וולדות שנים, ומנין אפילו אחד, ת"ל הרה מכל מקום, אפילו וולד אחד: ולא יהיה אסון. באשה: ענוש יענש. בוולדות . ענוש יענש ממון, לפי שנאמר כאן עונש, ונאמר להלן עונש, וענשו אותו מאה כסף (דברים כב יט), מה להלן ממון, אף כאן ממון: כאשר ישית עליו בעל האשה. בא הכתוב ללמדך שחבל האשה לבעלה, ודמי וולדות לבעלה, וכל המתחייב מיתה פטור מן התשלומין, ושמא תאמר כל מה שירצה בעל האשה, ת"ל ונתן בפלילים, מלמד שאינו משלם

80

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כב

 שהסלע ארבעה דינרים, הרי מאתן זוזי לכתובה דאורייתא, שהזוז הוא הדינר, ויש מפרשים כמהר, כמה ר', שהן מאתן זוזי דכסף:סימן יזיז) מכשפה לא תחיה. אחד האיש ואחד האשה, אם כן למה נאמר מכשפה, מפני שהנשים מצויות בכשפים יותר מן האנשים, ואין אנו יודעין מה עונש המכשף, אלא א"ר ישמעאל נאמר כאן לא תחיה, ונאמר להלן לא תחיה כל נשמה (דברים כ טז), מה להלן בסייף, אף כאן בסייף, ר' עקיבא אומר נאמר כאן לא תחיה, ונאמר להלן אם בהמה אם איש לא יחיה (שמות יט יג), מה להלן בסקילה, אף כאן בסקילה, ר' אליעזר אומר נאמר מכשפה לא

1234567891011121314151617181920