עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ספרא אמור פרשה יא תחילת פרק יד

 הזדון כשגגה, הואיל והוא מכפר על הזדון כשגגה יכפר על השבים ועל שאינן שבים תלמוד לומר אך הא אינו מכפר אלא על השבים.(ג) וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה הרי זו אזהרה למלאכה, כל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי הרי זו עונש למלאכה.(ד) כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה הרי זו עונש עינוי, והאבדתי מה תלמוד לומר לפי שהוא אומר כרת בכל מקום ואיני יודע מהו, כשהוא אומר והאבדתי לימד על הכרת שאין אלא אבדן, ומניין שיום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובסיכה ובתשמיש המיטה ובנעילת הסנדל תלמוד לומר

42

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא א וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומר ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת"ל צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה הרי זה אזהרה לטמאים שלא יכנסו למקדש בטומאה. צו, הציווי מיד בשעת מעשה ולדורות אתה אומר הציווי מיד בשעת מעשה ולדורות או אינו אלא לאחר זמן ת"ל צו את בני ישראל וישלחו וגו' מזכר ועד נקבה תשלחו וגו' ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל

43

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קטז

 כ). ר' נתן אומר מיכן רמז לשיר מן התורה אלא שנתפרש ע"י עזרא. ר' חנניה בן אחי ר' יהושע אומר אין צריך שהרי כבר נאמר משה ידבר והאלהים יעננו בקול (שמות יט יט) מיכן רמז לשיר מן התורה: אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו אזהרה, ולא ימותו עונש. אין לי אלא לוים שענושים ומוזהרים על עבודת כהנים. כהנים על עבודת לוים מנין ת"ל גם הם גם אתם. מעבודה לחברתה מנין ת"ל גם אתם. וכבר בקש ר' יהושע בן חנניה לסייע את ר' יוחנן בן גודגדה אמר לו חזור לאחוריך שכבר אתה מתחייב בנפשך שאני מן השוערים ואתה מן

44

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיט

 לה' הוא (ויקרא כז ל) ואומר ולבני לוי הנה נתתי את כל מעשר בישראל לנחלה מה נחלה אין משתנה ממקומה אף מעשר ראשון אין משתנה ממקומו: חלף עבודתם אשר הם עובדים, אם עבד יטול ואם לא עבד לא יטול: ולא יקרבו עוד בני ישראל, אזהרה לשאת חטאת למות עונש. ועבד הלוי הוא למה נאמר לפי שהוא אומר חלף עבודתכם אשר הם עובדים שומע אני רצה יעבוד לא רצה לא יעבוד ת"ל ועבד הלוי הוא בעל כורחו. ועבד הלוי למה נאמר לפי שהוא אומר ולבני לוי הנה נתתי וגו' אין לי אלא שנים שהמעשרות נוהגין בהם שמיטין ויובלות מנין ת"ל ועבד

45

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קכג

 ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קכג (יח) לא יקשה בעיניך בשלחך, מיכן אתה אומר שכיר עובד ביום זה ביום ובלילה. וברכך ה' אלהיך, יכול בטל תלמוד לומר בכל אשר תעשה. וברכך ה' אלהיך, כל מקום שהכתוב עונש ממון כתוב ברכה וביותר מקום שיש בו חסרון כיס סליק פיסקא

46

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קעא

 לחייב על כל קסם וקסם. איזהו קוסם זה האוחז במקלו ואומר אם אלך אם לא אלך, וכן הוא אומר +הושע ד יב+ עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו דבר אחר שועל בימינו ומשמאלו. דבר אחר מעביר בנו ובתו באש זה הבועל ארמית ומעמיד ממנה בן אויב למקום עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש רבי יהודה אומר זה שהוא מעביר בנו ובתו לעבודה זרה וכורת עמה ברית שנאמר +ירמיה לד יח+ העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו. מעונן, רבי ישמעאל אומר זה המעביר על העין, רבי עקיבה אומר אלו נותני העתים כגון

47

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצ

 יכול אף משנחקרה עדותם בבית דין תלמוד לומר שקר ענה באחיו אמור מעתה כל זמן שבית דין צריכים להם ולא משנחקרה עדותם בבית דין. כשתמצא אומר זומם מזומם ואפילו הם מאה. (יט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אם ממון ממון אם מכות מכות אם עונשים עונשים עונש שמענו אזהרה מנין תלמוד לומר [לא תענה ברעך עד שקר]. ועשיתם לו, מיכן אמרו אין עדים זוממים נהרגים עד שיגמר הדין שהרי צדוקים אומרים עד שיהרג שנאמר +דברים יט כא+ נפש בנפש. רבי יוסי הגלילי אומר מה תלמוד לומר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, לפי שמצינו בכל עונשים שבתורה שהשוה מיתת

48

מדרש תנאים לדברים פרק ה

 פסוק ט(ט). לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב [על] ההשתחוייה בפני עצמה ועל העבודה בפני עצמה מגיד שהן שני לאוין: לא תשתחוה להם ואפלו שאין דרך עבודתה בכך ואחד המשתחוה ואחד הזובח ואחד המקטר ואחד המנסך הרי זה חייב סקילה שנ' (שמות כ"ב י"ט) זבח לאלהים יחרם עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת"ל לא תשתחוה להם זביחה בכלל היתה ויצאת ללמד מה זביחה מיוחדת שכיוצא בה עובדין לשמים וחייבין עליה בין שהוא עובדו ובין שאינו עובדו אף כל שכיוצא בו עובדין לשם חייבין עליו בין שהוא עובדו בין שאינו עובדו: כי אנכי ה' אלהיך אל קנא מקנא אני על

49

מדרש תנאים לדברים פרק יד

 בשדה אתה מצווה ליתן להן כדי שבען שהרי אינו מוצא שם ליקח אבל בבית אין אתה מצווה ליתן להן כדי שבען אלא נותנו להן אפלו כזית לכל אחד ואחד): (ד"א) למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה אבא חנון אומר משום ר' אליעזר כל מקום שהכת' מזכיר עונש הפסד וחסרון כיס הרי הוא קובע ברכה שנ' למען יברכך ה' אלהיך:

50

מדרש תנאים לדברים פרק טו

 בעיניך בשלחך כנגד יצר הרע הכת' מדבר: כי משנה שכר שכיר מיכן אמ' שכיר עובד ביום זה עובד ביום ובלילה: כי משנה שכר שכיר הקישו לשכר שכיר מה שכר שכיר לבניו אף זה העניקו לבניו: וברכך ה' אלהיך בכל אשר תעשה אבא חנון אומר משום ר' אליעזר כל מקום שהכת' עונש הפסד ממון וחסרון כיס הרי הוא קובע ברכה לכך נאמר וברכך ה' אלהיך בכל אשר תעשה:פסוק יט(יט). כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר זו אחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן כלל שצריך לפרטו ופרט שצריך לכללו (שמות יג ב) קדש לי כל בכור פטר כל רחם

1234567891011121314151617181920