עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה יד סוף פרק יז

 ג) את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב מה ת"ל לפי שנאמר כל חלב לה' וכל חלב וכל דם לא תאכלו כי כל אוכל חלב מן הבהמה ונכרתה יכול אף חלב דפנות בכלל, ת"ל את החלב המכסה את הקרב, יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהא בכלל אזהרה, ת"ל את החלב המכסה את הקרב, אוציא את חלב החולין ולא אוציא את חלב המוקדשין, ת"ל את החלב המכסה, יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהא בכלל אזהרה, ת"ל את החלב המכסה את הקרב, יכול לא יהא בכלל אזהרה אבל יהא בכלל עמוד והקרב, תלמוד לומר את החלב

32

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ח תחילת פרק יג

 על החמורות בקבועה צריך לומר החמורות או אלו נאמרו החמורות ולא נאמרו הקלות הייתי אומר על החמורות יהא חייב ועל הקלות יהא פטור, צריך לומר הקלות וצריך לומר החמורות.(י) ומנין שאינו מדבר אלא בטומאת מקדש וקדשיו הזהיר וענש על ידי טומאת וחייב קרבן על הטומאה מה עונש ואזהרה אמורין להלן על ידי טומאה בטומאת מקדש וקדשיו אף קרבן שחייב כאן על ידי טומאה בטומאת מקדש וקדשיו.(יא) ומנין שאינו חייב עד שיהא בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בינתים ת"ל ונעלם ממנו ונעלם ממנו שני פעמים דברי רבי עקיבא, רבי אומר ונעלם ממנו מכלל ידיעה והוא ידע הרי שתי

33

ספרא צו פרשה י

 תלמוד לומר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו פרט לבהמה טמאה ולחיה ולעופות.(ד) אין לי אלא חלב שור וכשב ועז המיוחדים מנין לרבות את הכלאים תלמוד לומר שור כשב ועז דברי ר' עקיבא, ואם נפשך לומר מן הבהמה לרבות את הכלאים שיכול כל שהיה בכלל עונש הרי היא בכלל אזהרה כוי ופחות מכזית שאינן בכלל עונש לא יהיו בכלל אזהרה ת"ל כל חלב.(ה) וחלב נבילה וחלב טריפה בנבלת בהמ' טהורה הכתוב מדבר יכול בנבלת בהמ' טמאה במשמע ודין הוא טיהר מכלל חלב וטהר מכלל נבילה מה מצינו שטיהר מכלל נבילה בטמאה, אף לא טיהר מכלל חלב אלא

34

ספרא מצורע - פרשת זבים פרשה ה פרק ט

 אותם אל הכהן וכפר עליה הכהן לפני ה' מזוב טומאתה.(ו) והזרתם את בני ישראל, אין נזירה אלא הפרשה וכן הוא אומר וינזרו מאחרי ויעל גילוליו אל לבו, ואומר נזורו אחור.(ז) והזרתם את בני ישראל מטומאתם, הרי זו אזהרה, ולא ימותו בטומאתם, זו עונש בטמאם את משכני אשר בתוכם, אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם.(ח) תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע, זה שראה ראייה אחת שהוא כבעל קרי וטובל ואוכל פסחו לערב.(ט) והדוה בנידתה זו שראתה שתי ראיות שהיא כנדה מטמא משכב ומושב וצריך ביאת מים חיים, ופטור מן הקרבן, תורת הזב והזב את זובו

35

ספרא אחרי מות פרשה א עד פרק א

 לומר כפורת, כפורת לארון ואין כסוי לארון.(יב) יכול לא יהיה כיסוי לארון אבל יהיה דבר חוצץ בין כפורת לעדות תלמוד לומר וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות, הא אין דבר חוצץ בין כפרת לעדות.(יג) ולא ימות הרי זה עונש, כי בענן אראה אל הכפורת הרי זו אזהרה, ואמר רבי אלעזר יכול עונש ואזהרה נאמרו קודם למיתת שני בני אהרן תלמוד לומר אחרי מות שני בני אהרן, יכול שניהם נאמרו לאחר מיתת אהרן, תלמוד לומר כי בענן אראה על הכפורת הא כיצד אזהרה נאמר קודם למיתת שני בני אהרן ועונש נאמר לאחר מות שני בני

36

ספרא אחרי מות פרשה ז תחילת פרק יב

 תלמוד לומר ובשרו לא ירחץ ונשא עונו, הא כיצד על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כיבוס בגדים בארבעים.(יד) מנין שאינו מדבר אלא בטומאת מקדש וקדשיו, הזהיר וענש על ידי טומאה וחייב קרבן על ידי טומאה, מה קרבן שחייב להלן על ידי טומאה בטומאת מקדש וקדשיו, אף עונש ואזהרה אמורים כאן על ידי טומאה בטומאת מקדש וקדשיו.(טו) אחרים אומרים ונשא עוונו ונשא עוונו לגזירה שוה מה נשיאות עון אמור להלן בכרת אף כאן בכרת.

37

ספרא קדושים פרשה ב סוף פרק ג

 ספרא קדושים פרשה ב סוף פרק ג(א) לא תגנובו מה תלמוד לומר לפי שנאמר גניבה שנים ישלם, למדנו עונש אזהרה מנין תלמוד לומר לא תגנובו.(ב) לא תגנובו על מנת למקט, לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל, ולא על מנת לשלם תשלומי ארבעה וחמשה, בן בג בג אומר לא תגנוב את שלך מאחר הגנב שלא תראה גונב.(ג) לא תכחשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר וכחש בה למדנו עונש, אזהרה מנין תלמוד לומר ולא תשקרו.(ד) איש בעמיתו אין לי אלא איש באיש, איש באשה מנין, תלמוד לומר בעמיתו מכל מקום.(ה) לא תגנובו לא תכחשו ולא תשקרו

38

ספרא קדושים פרשה ד פרק י

 ספרא קדושים פרשה ד פרק י(א) והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים לזנות אחריהם, למה נאמר לפי שהוא אומר איש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני וגו', עונש שמענו, אזהרה מנין, תלמוד לומר אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, עונש ואזהרה שמענו כרת לא שמענו, תלמוד לומר והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעוני'.(ב) והתקדשתם והייתם קדושים, זו קדושת פרישות עכו"ם, אתה אומר קדושת פרישות עכו"ם, או אינה אלא קדושת כל המצות כשהוא אומר קדושים תהיו הרי קדושת כל המצות אמורה ומה תלמוד לומר והתקדשתם והייתם קדושים זו קדושת פרישות ע"א כי אני ה' אלהיכם

39

ספרא קדושים פרשה ד פרק יא

 א) ואיש להוציא את הקטן אשר יתן שכבתו בבהמה בין גדולה בין קטנה מות יומת בסקילה. אתה אומר בסקילה או באחד מכל המיתות שבתורה תלמוד לומר ואת הבהמה תהרוגו נאמר כאן הריגה ונאמר להלן הריגה מה הריגה האמורה להלן סקילה אף כאן סקילה.(ב) למדנו עונש לשוכב נשכב מנין תלמוד לומר כל שוכב עם בהמה מות יומת אם אינו ענין לשוכב תנהו לנשכב למדנו עונש בין לשוכב בין לנשכב אזהרה מנין תלמוד לומר ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה למדנו אזהרה לשוכב אזהרה לנשכב מנין תלמוד לומר לא יהיה קדש מבני ישראל ואומר וגם קדש היה בארץ דברי ר'

40

ספרא קדושים פרשה ד פרק יב

 ראי נדה כראי אחות אב ולא ראי אחות אב כראי נדה, הצד השוה שבהן ערוה שחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ועשה בה את המערה כגומר אף כל ערוה שחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת נעשה בה את המערה כגומר.(ג) ונכרתו שניהם מקרב עמם, עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר ואל אשה בנדת טומאתה.(ד) וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, אחות אמך בין מן האב בין מן האם ואחות אביך בין מן האב בין מן האם, אתה אומר אחות אמך בין מן האב בין מן האם ואחות אביך בין מן האב בין מן האם

1234567891011121314151617181920