עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

רש"י שמואל א פרק טו

 בהרימכם את חלבו ממנו (במדבר י"ח ל') ויונתן תרגם קדם דיחרמון:(כב) הנה שמוע - בקולו טוב מזבח:להקשיב מחלב אילים - זה מוסב על הנה שמוע מזבח טוב ולהקשיב מחלב אילים:(כג) כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר - וכעונש של און ותרפים כן עונש של הפצר ויונתן תרגם ארי כתוב גבריא וכו' וכחובי עמא דטעו בתר טעותא כן חובת כל אנש דפצר ומוסיף וכו':הפצר - לשון תוספת וכן ויפצר בו (בראשית ל"ג י"א) הרבה עליו דברים:(כד) יראתי את העם - דואג האדומי שהיה חשוב ככולם:(כז) ויחזק בכנף מעילו - לפי פשוטו משמעו שכשפנה שמואל ללכת מאחרי שאול אחז שאול בכנף

192

רש"י שמואל ב פרק א

 שהרג וכתוב בהן כתנת תשבץ:כי כל עוד נפשי בי - מהר ומותתני טוב לי שתמותתני אתה ואל יהרגוני אלה ויתעללו בי:(י) ואצעדה אשר על זרועו - וטוטפתא דעל דרעיה:(טז) דמך על ראשך - חובת קטולך תהי ברישך אין עונש במיתתך אלא לעצמך:(יח) ויאמר ללמד בני יהודה קשת - ויאמר דוד מעתה שנפלו גבורי ישראל צריכין בני יהודה ללמדם מלחמה ולמשוך בקשת:הנה כתובה על ספר הישר - הלא היא כתובה על ספר בראשי' שהיא ספר ישרים אברהם יצחק ויעקב והיכן רמיזא ידך בעורף אויביך (בראשית מ"ט ח') איזו היא מלחמה שמכוין בה ידו כנגד פדחתו שהוא מול ערפו הוי אומר זה

193

רש"י שמואל ב פרק יד

 לי לא יפול משערת בנך ארצה עכשיו שאגלה לך שאין הדבר הזה אלא על שני בניך אל תתחרט לאמר דברתי זה כאשם והנני חוזר בי לבלתי השיב המלך את אבשלום בנו שנדחה ממנו וברח לו:ומדבר המלך - אוקינו"ן פרלטי"ש בלעז:(יד) כי מות נמות - ודיינו באותו עונש:ולא ישא אלהים נפש - איש מן המיתה לפיכך וחשב המלך מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח:(טו) ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדני את הדבר הזה - בכינוי עלי ועל בני:כי יראוני העם - הפחידוני מלבקש את אדוני על בנו פן יכעוס עלי:ותאמר שפחתך אדברה נא - כענין זה אולי יעשה וגו':(טז) כי

194

רש"י מלכים א פרק ג

 עשרה למלך שלמה:(ט) את עמך הכבד - מתוך שהם רבים יש להם עסקים רבים ובאים לדין ואין לי מתון לעיין בדינם, ד"א כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה משפטם כבד מאד אם יבא דין לפני ואטול מזה ואתן לזה שלא כדין הריני נענש עליו עונש נפשות שנאמ' וקבע את קובעיהם נפש (משלי כ"ב כ"ג):(יד) ואם תלך בדרכי וגו' והארכתי את ימיך - העושר והכבוד שלא התניתי בתורתי לתת למלך אתן לך בין זכאי בין חייב אבל אורך הימים ומלכות הדורות כבר התניתי בתורתי לבלתי סור מן המצוה למען יאריך ימים על ממלכתו וגו' (דברים י"ז כ') ועל אותו

195

רש"י זכריה פרק יד

 כך למדתי בתוספתא דסוכה:(יח) ואם משפחת מצרים לא תעלה - והן אין צריכים לגשמים שנילוס עולה ומשקה אותם:ולא עליהם - תהיה הגשם שלהם כלומר לא ישקה אותם נילוס וכן תרגום יונתן לא עליהון יסק נילוס:תהיה המגפה - של רעב:אשר יגוף ה' - זאת תהיה עונש מצרים ועונש כל העכו"ם כמו שאמר לא עליהם יהיה הגשם:(כ) מצילות הסוס - על הנקישות שתולין לסוס לנוי בין עיניו אף אותן יקדישו לעשות כלי שרת למזרקים לדם ולסירות לבשל בשר זבחים לרוב:מצילות הסוס - טנטיני"ר בלע"ז:והיה הסירות - שהם היו לדשן (את הדשן) אף הם יהיו של זהב ושל כסף כמזרקים אשר לפני המזבח:

196

רש"י תהלים פרק טו

 ג) לא רגל על לשונו - אנקוש"א בלעז כמו וירגל בעבדך (ש"ב יט) מזמור זה להודיע מדת חסידות:ודובר אמת בלבבו - הטוב שהוא אומר בלבבו הוא אמת ואינו אחד בפה ואחד בלב (סא"א):וחרפה לא נשא - רפורט"א בלעז:על קרובו - אם עבר קרובו עבירה שיש בה עונש ענשו במשפט ולא נשא עליו חרפתו שיהא פתחון פה למחרף לומר כך עבר פלוני קרובך וחפית עליו:(ד) נבזה בעיניו נמאס - מי שהוא נבזה ברשעתו נמאס בעיניו של צדיק כגון חזקיהו שגירר עצמות אביו בבזיון:נשבע להרע - לעצמו ולא ימיר שבועתו ק"ו שאינה ממירה בדבר שאינה לרעתו:/(ה)/ ושוחד לא לקח - על עני להרשיעו

197

רש"י תהלים פרק יח

 מג) ואשחקם - לשון כתישה:אריקם - כטיט הנרוק שאינו עב כמו הם מריקים שקיהם (בראשית מב) לא הורק מכלי אל כלי (ירמיה מח):(מד) תפלטני מריבי עם - שלא אענש בדין ישראל להטות משפט ולא לשעבד בישראל יותר מן הרשות:תשימני לראש גוים - שאין עונש בהם:(מה) לשמע אזן - אפילו שלא בפני אלא שישמעו שליחותי:ישמעו לי - יסורו אל משמעתי ויהיו נשמעי' לדברי:יכחשו לי - מחמת יראה:(מו) יבולו - ילאו כמו נבול תבול (שמות יח) דמתרגם מילאה תילאה ומנחם פירש כמו אחרי בלותי (בראשית י"ח) וכן פירש נבול תבול:ויחרגו - לשון אימה מחדרים אימה (דברים ל"ב) מתרגמינן חרגת מותא:ממסגרותיהם - מחמת יסורי

198

רש"י משלי פרק יט

 כשיחלה ויטה למות צדקתו מליצה עליו לפני מדת הדין לומר העני היתה נפשו מפרכסת לצאת ברעב וזה פרנסה והחזיר' לגופה אף אני אחזיר לו נפשו:(יח) יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך - אל תכהו מכת מות:(יט) גדל חמה נשא עונש וגו' - אם תעביר על חמתך ותציל את שונאך אם ראית רעה באה לו עוד תוסיף ימים וטובה:(כב) תאות אדם חסדו - עיקר שהבריות מתאוים לאדם בעבור חסדו:וטוב רש מאיש כזב - ואם איש כזב הוא ומבטיח ואינו עושה טוב איש רש ממנו:(כג) ושבע ילין - הירא את השם שלא יפחד בשום רעה:(כד) טמן עצל

199

רש"י משלי פרק כב

 פרק כב(א) נבחר שם מעשר רב - שם טוב:מכסף ומזהב - נבחר חן טוב:(ב) עושה כולם ה' - כשעני אומר לעשיר פרנסני והוא עונה קשות עושה כולם ה' הקב"ה עושה אותם חדשים לזה עני ולזה עשיר:(ג) ערום ראה רעה - עונש של עבירה ונסתר ולא עבר עבירה:(ד) עקב ענוה - בשביל הענוה יראת ה' באה, ד"א ענוה עיקר והיראה טפילה ועקב לה מדרס לרגליה:(ה) צנים פחים - כמו (במדבר לג) לצנינים בצדיכם ובאו עליך הוצן (יחזקאל כ"ג) ל' גדודים ולסטים, צנים פחים הם טמוני' בדרכי המעקש דרכיו כלומר יסורים מוכני' לו:שומר נפשו ירחק מהם - שמיישר מעשיו ינצל מהם:(ו

200

רש"י קהלת פרק ב

 אגדה כל הענין בבתי מדרשות ותלמידים ובבתי כנסיות:יער צומח עצים - עמי הארץ למלאכת שדות וכרמים:(יא) ופניתי - עתה בכל מעשי ורואה אני שאין יתרון בהם כי מכולם אני חסר:(יב) ופניתי אני לראות חכמה - פונה אני מכל עסקי להתבונן בתורה והוללות וסכלות עונש עבירות:כי מה האדם שיבא אחרי המלך - להתחנן לו על גזרה שגזר עליו וכבר עשאוהו למעשה הגזירה לגוזרה, טוב לו להתבונן תחלה במעשיו ולא יצטרך לבקש:(יג) מן הסכלות - הוא הרשע:(יד) החכם עיניו בראשו - בתחלת הדבר מסתכל מה יהא בסופה:וידעתי גם אני - גם אני (ידעתי) אשר משבח את החכם מן הכסיל יודע (אני) ששניהם

1234567891011121314151617181920