עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ז

 הנישואין: גמ' אזהרה לבא על האם מניין [ויקרא יח ז] ערות אמך לא תגלה. כרת מניין [שם כט] כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. אזהרה לבא על אשת אב מניין [שם ח] ערות אשת אביך לא תגלה כרת מניין כי כל אשר יעשה וגו'. עונש מניין [שם כ יא] ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו וגו'. אזהרה לבא על כלתו מניין [שם יח טו] ערות כלתך לא תגלה כרת מניין כי כל איש אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו עונש מניין [דף לד עמוד א] [ויקרא כ יב] ואיש

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת פסחים פרק ה

 את הכפרה. [דף לו עמוד א] מלק עוף על חמץ אית תניי תני חייב אית תניי תני פטור. מאן דאמר חייב דם מכל מקום ומאן דאמר פטור זבח יצא עוף שאינו זבח. ר' יעקב בר זבדי בעא קומי רבי יוסה מ"ד חייב ניחא מאן דאמר פטור מה טעמא. א"ל למידין עונש מעונש ואין למידין עונש מפטור. רבנן דקיסרין בעיין יכול המקבל והמהלך על חמץ יהא חייב תלמוד לומר זבח. מה זביחה מיוחדת שחייבין עליה בחוץ יצא המקבל והמהלך על חמץ שאין חייבין עליה בחוץ. יכול המקטיר אימורין על חמץ יהא חייב תלמוד לומר וכפר. מה זריקה מיוחדת שהיא מעכבת את

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק א

 סוף. פתר לה במחויבי חטאות ואשמות וודאין שעבר עליהן י"ה שמביאין אחר יום הכיפורים וחייבי אשמות תלויין פטורין. [דף ד עמוד א] תלמוד לומר או הודע אליו חטאתו והביא אף לאחר י"ה. ומניין שאין מדבר אלא על טומאת מקדש וקדשיו הזהיר וענש על ידי טומאה וחייב קרבן ע"י טומאה. מה עונש ואזהרה האמור להלן בטומאת מקדש וקדשיו אף כשחייב קרבן על טומאת מקדש וקדשיו. ר"א בן יעקב אומר מתוך שאמר [דברים כו יד] לא אכלתי באוני ממנו יכול ישראל שאכל מעשר אונן או טמא יביא קרבן ת"ל [ויקרא ה ה] מאלה יש מאלה חייב ויש מאלה פטור. אוציא את המעשר

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק טז

 מן המשנה. ברכות שכתוב בהן עניינות הרבה מן התורה אין מצילין אותן מפני הדליקה. מיכן אמרו כותבי ברכות שורפי תורה. מעשה בא' שהיה כותב ברכות והלך ר' ישמעאל לבודקו כיון שהרגיש בקול פעמותיו של ר' ישמעאל נטל תכריך של ברכות וזרקן לתוך ספל של מים כלשון הזה אמר לו גדול עונש האחרון מן הראשון. א"ר יהושע בן לוי הדא אגדתא הכותבה אין לו חלק. החורשה מתחרך השומעה אינו מקבל שכר. א"ר יהושע בן לוי אנא מן יומוי לא איסתכלית בספרא דאגדתא אלא חד זמן איסתכלית אשכחית כתוב בה מאה ושבעים וחמש פרשיות שכתוב בתורה דבר אמירה ציווי כנגד שנותיו של

15

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ח

 בכל מקום שהוא רשותי: מיום הראשון עד יום השביעי. ענשו שבעה ואזהרתו לעולם שהיה בדין הואיל והחלב חייב עליו כרת וחמץ חייבין עליו כרת אם למדת על החלב שעשה ענשו כאזהרתו יכול אף על החמץ יעשה ענשו כאזהרתו ת"ל מיום הראשון עד יום השביעי שענשו שבעה ואזהרתו לעולם עונש שמענו אזהרה לא שמענו ת"ל כל מחמצת לא תאכלו.

16

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ג

 והגבלת את העם. שומע אני למזרחו, ת"ל סביב. - לאמר. מלמד, שהותרו ה /זה/ בזה. - השמרו לכם, בלא תעשה. - עלות בהר. יכול לא יעלה אבל יגע, ת"ל ונגוע בקצהו. יכול לא יעלה ולא יגע אבל יכנס בלקטקא, ת"ל עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת, הרי זה עונש. לא תגע בו יד, לא בשילה ולא באהל מועד ולא בבית עולמים. - כי סקול יסקל, מניין שידחה, ת"ל ירה. ומנין שאם מת בדחייה יצא, [ת"ל יירה. ומניין לכל הנסקלין נתלין, ת"ל כי סקול יסקל או ירה יירה]. - אם בהמה. אין לי אלא בהמה, חיה מניין, ת"ל אם בהמה. - אם איש. אין

17

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ו

 העבודה בפני עצמה ועל השתחואה בפני עצמה. אתה אומר כן, או אינו חייב עד שיעבוד וישתחוה, תלמוד לומר לא תשתחוה להם ולא תעבדם, לחייב על כל אחד בפני עצמו. - דבר אחר לא תשתחוה להם ולא תעבדם למה נאמר, לפי שהוא אומר, +שמות כב יט+ זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו, עונש שמענו, אזהרה מנין, תלמוד לומר לא תשתחוה להם ולא תעבדם; וכן הוא אומר +שם /שמות/ לד יד+ כי לא תשתחוה לאל אחר. כי אנכי ה' אלהיך אל קנא. [וכי אני אלוה של קנאה,] אני שליט בקנאה ואין קנאה שולטת בי. אני שליט בנומה ואין הנומה שולטת בי, שנאמר +תהלים

18

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ז

 מלאכתו בששת ימים, אלא שבות כאלו כל מלאכתך עשויה. ד"א שבות ממחשבת עבודה; ואומר +ישעיה נח יג - יד+ אם תשיב משבת רגליך וגו', ואומר אז תתענג על יי. ויום השביעי שבת לה' אלהיך. למה נאמר, לפי שהוא אומר +שמות לא טו+ כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת, עונש שמענו אזהרה מנין, ת"ל ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה; אין לי אלא עונש ואזהרה על מלאכת היום, עונש ואזהרה על מלאכת הלילה מנין, ת"ל מחלליה מות יומת, עונש שמענו ואזהרה לא שמענו, ת"ל ויום השביעי שבת לה' אלהיך, שאין ת"ל שבת אלא להביא את הלילה בכלל אזהרה,

19

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ח

 למען יקצרון ימיך; שדברי תורה נוטריקון שכן דברי תורה נדרשין, מכלל הן לאו מכלל לאו הן. על האדמה [אשר ה' אלהיך נותן לך], מכאן אמרו, כל מצוה שמתן שכרה בצדה אין ב"ד של מטה מוזהרין עליה. לא תרצח למה נאמר, לפי שנאמר +בראשית ט ו+ שופך דם האדם, עונש שמענו אזהרה לא שמענו, ת"ל לא תרצח. - לא תנאף למה נאמר, לפי שהוא אומר +ויקרא כ י+ מות יומת הנואף והנואפת, עונש שמענו אזהרה לא שמענו, ת"ל לא תנאף. - לא תגנוב למה נאמר לפי שהוא אומר +שמות כא טז+ וגונב איש ומכרו עונש שמענו אזהרה מנין, ת"ל לא תגנוב, הרי זה

20

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה ד

 מקישו למנאף], ת"ל +בראשית ט ו+ שופך דם האדם וגומ'; עדין אני אומר, יקיז לו דם משאר איברים וימות, ת"ל +דברי' כא ד, ט+ וערפו שם את העגלה בנחל, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, הקיש שופכי דמים לעגלה ערופה, מה עגלה ערופה בהתזת הראש, אף כל שופכי דמים בהתזת הראש. עונש שמענו, אזהרה לא שמענו, ת"ל לא תרצח. ואשר לא צדה וגו'. אחד שהרג נפש בשוגג, ואחד שהרג נפש במזיד, בא מזיד ונפל ביד שוגג; הא כיצד, היה מעגל במעגלה ונפלה עליו והרגתו, היה יורד בסולם ונפל עליו והרגו, היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו, הרי זה גולה; אבל היה

1234567891011121314151617181920