עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

רש"י שמות פרשת שמות פרק ד

 מי שאתה רגיל לשלוח,ת והוא אהרן. דבר אחר ביד אחר שתרצה לשלוח, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד, יש לך שלוחים הרבה:(יד) ויחר אף - ר' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם, וזה לא נאמר בו רושם, ולא מצינו שבא עונש על ידי אותו חרון. אמר לו רבי יוסי אף בזו נאמר בו רושם, הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא יהיה כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי, שנאמר (דברי הימים א' כג כד) ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי:

182

רש"י שמות פרשת שמות - וארא פרק ו

 אתו משפטא על שהקשה לדבר ולומר (לעיל ה כב) למה הרעותה לעם הזה:ויאמר אליו אני ה' - נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני. ולא לחנם שלחתיךב כי אם לקיים דברי שדברתי לאבות הראשונים. ובלשון הזה מצינו שהוא נדרש בכמה מקומות אני ה' נאמן ליפרע, כשהוא אמור אצל עונש, כגון (ויקרא יט יב) וחללת את שם אלהיך אני ה', וכשהוא אמור אצל קיום מצות, כגון (ויקרא כב לא) ושמרתם מצותי ועשיתם אותם אני ה', נאמן ליתן שכר:(ג) וארא - אלג האבות:באל שדי - הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל שדי:ושמי ה' לא נודעתי להם - לא הודעתי

183

רש"י שמות פרשת משפטים פרק כא

 ולא יהיה אסון -ט באשה:ענוש יענש - לשלם דמי ולדות לבעל, שמין אותה כמה היתה ראויה למכר בשוק להעלות בדמיה בשביל הריונה:ענוש יענש -י יגבו ממון ממנו, כמו (דברים כב יט) וענשו אותו מאה כסף:כאשר ישית עליו וגו' - כשיתבענו הבעלכ בבית דין להשית עליו עונש על כך:ונתן - המכה דמיל ולדות:בפלילים - על פי הדיינים:(כג) ואם אסון יהיה - באשה:ונתתה נפש תחת נפש - רבותינו חולקין בדבר. יש אומרים נפש ממש, ויש אומרים ממון, אבל לא נפש ממש, שהמתכויון להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתה ומשלם ליורשיו דמיו, כמו שהיה נמכר בשוק:(כד) עין

184

רש"י שמות פרשת תצוה פרק כח

 זאת לומר לך המשבצות הללו יוזקקו לך לכשתעשה שרשרות מגבלות על החשן, תתנם על המשבצות הללו:(טו) חשן משפט - שמכפר על קלקול הדין. דבר אחר משפט, שמברר דבריו והבטחתול אמת, דיריישנימינ"ט בלעז [הוכחה] שהמשפט משמש שלש לשונות דברי טענות הבעלי דינים, וגמר הדין, ועונש הדין, אם עונש מיתה, אם עונש מכות, אם עונש ממון, וזה משמש לשון בירורמ דברים, שמפרש ומברר דבריו:כמעשה אפוד - מעשה חושב ומחמשת מינין:(טז) זרת ארכו וזרת רחבו - כפול ומוטל לו לפניו כנגד לבו, שנאמר (פסוק ל) והיו על לב אהרן, תלוי בכתפות האפוד, הבאות מאחוריו על כתפיו ונקפלות ויורדות לפניו מעט, והחשן

185

רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לד

 יא) את האמרי וגו' - שש אומות יש כאן, כי הגרגשי עמד ופנה מפניהם:(יג) אשריו - הוא אילן שעובדים אותו:(יד) קנא שמו - מקנא להפרע ואינו מוותר, וזהו כל לשון קנאה, אוחז נצחונו ופורע מעוזביו:(טו) ואכלת מזבחו - כסבור אתה שאין עונש באכילתו, ואני מעלהט עליך כמודה בעבודתם, שמתוך כך אתה בא ולוקח מבנותיו לבניך:(יח) חדש האביב - חדש הביכור, שהתבואה מבכרת בבישולה:(יט) כל פטר רחם לי - באדם:וכל מקנך תזכר וגו' - וכל מקנך אשר תזכר בפטר שור ושה,י אשר יפטור זכר את רחמה:פטר - לשון פתיחה, וכן (משלי יז יד) פוטר מים ראשית מדון. תי"ו של תזכר

186

רש"י ויקרא פרשת ויקרא פרק ה

 הכיפורים, על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. רבי עקיבא אומר הרי הוא אומר (דברים יז ו) על פי שנים עדים או שלשה עדים וגו', אם מתקיימת העדות בשנים, למה פרט לך הכתוב שלשה, אלא להביא שלישי להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו לענין עונש והזמה. אם כך ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר טוב לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה. רבי אלעזר בן עזריה אומר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה (דברים כד יט), הרי הוא אומר (דברים כד יט) למען יברכך וגו', קבע הכתוב ברכה

187

רש"י ויקרא פרשת קדושים פרק יט

 וגו' כי ה' יריב ריבם וגו':(יא) לא תגנבו - אזהרה לגונב ממון, אבל לא תגנוב (שמות כ יג) שבעשרת הדברות, אזהרה לגונב נפשות, דבר הלמד מענינו,ז דבר שחייבין עליו מיתת בית דין:ולא תכחשו - לפי שנאמר (ויקרא ה כב) וכחש בה, משלם קרן וחומש. למדנו עונש, אזהרה מנין, תלמוד לומר ולא תכחשו:ולא תשקרו - לפי שנאמר (שם) ונשבע על שקר, ישלם קרן וחומש. למדנו עונש, אזהרה מנין, תלמוד לומר ולא תשקרו:לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו - אם גנבת, סופך לכחש, סופך לשקר, סופך להשבע לשקר:(יב) ולא תשבעו בשמי - למה נאמר, לפי שנאמר (שמות כ ז)

188

רש"י במדבר פרשת קרח פרק יח

 רש"י במדבר פרשת קרח פרק יח(א) ויאמר ה' אל אהרן - למשה אמר שיאמר לאהרןע להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו למקדש:אתה ובניך ובית אביך - הם בני קהתפ אבי עמרם:תשאו את עון המקדש - עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם הוא האהל והארון והשלחן וכלי הקדש אתם תשבו ותזהירו על כל זר הבא ליגע:ואתה ובניך - הכהנים:תשאו את עון כהונתכם - שאינה מסורה ללוים ותזהירו הלוים השוגגים שלא יגעו אליכם בעבודתכם:(ב) וגם את אחיך - בני גרשון ובני מררי:וילוו - ויתחברו אליכם להזהירצ גם את הזרים מלקרב אליהם:וישרתוך - בשמירת השערים

189

רש"י דברים פרשת שופטים פרק יט

 אשר תנחל וגו', בארץ ישראל עובר בשני לאוין, בחוצה לארץ אינו עובר אלא משום לא תגזול:(טו) עד אחד - זה בנה אב כל עד שבתורה שנים,ס אלא אם כן פרט לך בו אחד:לכל עון ולכל חטאת - להיות חבירוע נענש על עדותו,פ לא עונש גוף ולא עונש ממון, אבל קם הואצ לשבועה. אמר לחבירו תן לי מנה שהלויתיך אמר לו אין לך בידי כלום ועד אחד מעיד שיש לו, חייב להשבע לו:על פי שני עדים - ולא שיכתבו עדותםק באגרת וישלחו לבית דין, ולא שיעמוד תורגמןר בין העדים ובין הדיינים:(טז) לענות בו סרה -

190

רש"י דברים פרשת האזינו פרק לב

 באגדה מתוך לשון המקרא שאמר ותאחז במשפט ידי, לא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה, מדת בשר ודם זורק חץ ואינו יכול להשיבו, והקב"ה זורק חציו ויש בידו להשיבם, כאלו אוחזן בידו, שהרי ברק הוא חצו, ונאמר כאן ברק חרבי ותאחז במשפט ידי, והמשפט הזה לשון פורענותק הוא בלע"ז יושטיצי"א [עונש]:(מב) אשכיר חצי מדם -ר האויב:וחרבי תאכל בשר - בשרם:מדם חלל ושביה - זאת תהיה להם מעון דם חלליש ישראל ושביה ששבו מהם:מראש פרעות אויב - מפשע תחלת פרצות האויב,ת כי כשהקב"ה נפרע מן האומות פוקד עליהם עונם ועונות אבותיהם מראשית פרצה שפרצו בישראל:(מג) הרנינו גוים

1234567891011121314151617181920