עונש

עונש מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7846 מקורות עבור עונש. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת חקת מאמר יאסף אהרן אל עמיו

 למדנו, ושבח אני את המתים, אילו לא היה כתוב יותר, הייתי אומר כך, שמשבח את המתים יותר מן החיים, אבל כיון שכתוב, שכבר מתו, נמצא בזה דבר אחר בחכמה. שכבר מתו, פירושו, שכבר מתו בזמן אחר, שנסתלקו מן העולם ונתתקנו בעפר, דהיינו שחזרו ונתגלגלו ובאו לעולם הזה. כל שכן שקבלו עונש פעם ושתים, כי היו ב' פעמים בעולם הזה, וזה ודאי שנתתקן מקומו ביותר שבח מאלו החיים שעוד לא קבלו עונש הגלגול.[אות נו] וע"ד כתיב ושבח וגו': וע"כ כתוב, ושבח אני את המתים שכבר מתו, שכבר מתו הוא בדיוק, דהיינו אלו שהם חיים, ונקראים מתים. מהו הטעם שנקראים מתים.

152

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר טחול ומרה

 של הכבד, שהוא מרה, הרצועה של הקב"ה, רצועה להכות בה את הצדיקים בעולם הזה במחלות רעות בנגעים, היא טובה יותר משחוק שצוחק לנו הטחול, שהיא לילית, בלכלוך של עולם הזה, שהשעה שוחקת להם בעושר. כי אלו מקבלים בעולם הזה השכר של מעשים טובים שעשו כדי להאבידם מעולם הבא. והצדיקים מקבלים עונש על חטאיהם בעולם הזה, כדי שירשו עולם הבא. ועוד. ארס של הטחול, הוא זוחל עפר, שהוא חזק יותר מן הארס של המרה.[אות שעז] ובגין דערב רב וכו': ומשום שהערב רב הם שאור שבעיסה, דהיינו שנתערבו בישראל כמו שאור בעיסה. ואומות העולם דומות למוץ, הערב רב מעכבים את ישראל

153

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר קול דברים

 דא וכו': ועם כל זה, כיון שישראל לא עשו זה אלא מחמת יראה עליונה שהיתה עליהם, לא נאמר עליהם, אלא, מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וגו' מכאן למדנו, שכל מי שעושה דבר ואינו משים לבו ורצונו לצד הרע, אע"פ שהדבר הוא רע, כיון שלא עשה ברצון, אין עונש שורה עליו, ואינו כאדם אחר העושה ברצון, והקב"ה אינו דן אותו לרע.

154

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר הן עוד היום גדול

 שהיא אחרית הימים, דהיינו מלכות, שהיא סוף כל הספירות, הנק' ימים. באחרית הימים הזה סובלים ישראל גלות. ז"ש, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. וכתוב, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. באחרית הימים הוא בדיוק, כי זו היא כנסת ישראל, שהיא המלכות, שהיא בגלות. ועם אחרית הימים זו, מקבלים עונש בגלות. ובזו, יעשה הקדוש ברוך הוא נקמות לישראל תמיד, ז"ש, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ובכל מקום שכתוב אחרית הימים, זו היא, דהיינו המלכות. והקב"ה עתיד להשיבה למקומה, וז"ש, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' וגו'. וזו היא שנקראת יום. דהיינו יום האחרון. כי כל

155

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת כי תצא מאמר מוציא שם רע

 רע על השכינה, כל שכן שהם מוכים בנשמותיהם, כי אלו שהוציאו שם רע על הארץ לקו בגופיהם, ומיתת עצמם מתו. אבל מי שמוציא שם רע על השכינה, הנשמה שלו מוכה. וזה הוא למי שיודע סוד הזה, של מוציא שם רע על השכינה, ועיניו פתוחות, אבל מי שעיניו סתומות, אין לו עונש כל כך.[אות יב] ומה דרבנן דמתניתין וכו': ומה שחכמי המשנה שמו לפניהם, שאשה אנוסה מותרת לבעלה. ודאי שאיסור והיתר שבמשנה אינו מדבר אלא בדברי האדם, ואשה, שהיא מאילן עצה"ד טוב ורע. אבל אשה שהיא מעץ החיים אין דין שלה כמו אלו, שמעצה"ד טו"ר, כי אותו שהוא מעץ החיים,

156

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת האזינו - המשך מאמר ואף גם זאת- לה' תגמלו זאת

 לישראל, שאע"פ שגרמו להיות בגלות בין העמים, השכינה אינה סרה מהם לעולם. ואל תאמר, שהם בלבדם נמצאים בגלות, אלא, ואף גם זאת, שהיא השכינה הנקראת זאת, נמצאת עמהם. ז"ש, אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם וגו'.[אות ריז] למלכא דארגיז על וכו': למלך שכעס על בנו, וגזר עליו עונש שיתרחק ממנו וילך לארץ רחוקה, שמעה המלכה ואמרה, כיון שבני הולך לארץ רחוקה, והמלך השליכו מהיכלו, אני לא אעזבנו, או שנינו יחד נחזור להיכל המלך, או שנינו יחד נשב בארץ אחרת. לימים, פקד המלך את המלכה, ולא מצאה, כי הלכה עם בנו. אמר, כיון שהמלכה שם, שניהם ישובו.[אות ריח] ובזמנא

157

פירוש הסולם לזוהר חדש - שמות פרשת בשלח מאמר נחש עלי צור

 העליון, רשום בו.ויש להבין, הרי גם משה ידע שבגמר התקון יוכל הנחש להמצא עם המים, אלא שראה שעוד לא הגיע זמנו כנ"ל, וא"כ למה נענש. ואין לומר שטעה משה בזה. והענין הוא, כי העונש היה על מה שלא תקן את ישראל שיזכו לגמר התקון. ובאמת לא היה זה עונש, אלא בחינת סבה ומסובב. כיון שלא נתתקן הנחש במים, באפן שיוכל להמשיך הג"ר דחכמה בלי דינים, ע"כ מסובב מזה, כי משה לא היה יכול לבא לארץ ישראל, כי אם היה משפיע בארץ ישראל היה ממשיך שם הג"ר דחכמה דשמאל (כנ"ל אות כ') ולפי"ז, אין הפרש אם חטא בזה או לא

158

פירוש הסולם לזוהר חדש - שמות פרשת תרומה מאמר הכפרת וב' הכרובים

 וזה סוד, וידי משה כבדים. מה הטעם. משום שבאותה שעה, לא היו ישראל זכאים, וידיו של משה כבדו, ולא היה יכול לשאת אותן למעלה. כי כתוב למעלה, על ריב בני ישראל ועל נסותם את ה'. ואז ויבא עמלק, וכבדו ידיו של משה, ולא היה יכול לשאת אותן, עד שקבל עליו עונש, שכתוב, ויקחו אבן, והיה כאשר ירים משה וגו'. כעין זה היה בלוחות האבן כמו בכהן. דהיינו שכבדו מחמת חטא העגל ונפלו מידיו ונשברו.[אות סח] וע"ד כרובים בההוא וכו': וע"כ, הכרובים, באותו זמן שישראל היו זכאים, היו פנים בפנים מתדבקים זה בזה. וכשישראל לא היו זכאים, היו מחזירים פניהם

159

פירוש הסולם לזוהר חדש - שמות פרשת כי תשא מאמר ביאור המזמור השמים מספרים

 ואלו י"ב שבטים המקיפים העולם הזה האחרון, שהוא המלכות. שהם כללות נשמות ישראל, נקראים בני בנים. מתי. היינו, כשהם שומרים בריתו. ז"ש, לשומרי בריתו.[אות צט] ת"ח בגין דהני וכו': בוא וראה, משום שבני בנים אלו לא שמרו מצותיו בתחילה, ומכרו את יוסף אחיהם, לארץ נכריה, נגזר עליהם עונש.[אות ק] ודא בעא משה וכו': וזה שבקש משה, כשראה את הדין שיהיה נעשה בעשרת הרוגי מלכות האלו. שאל, ואיפוא היא התורה שלהם. א"ל הקב"ה, חזור לאחורך, היינו לאלו השורים אחורי המשכן שהוא המלכות, דהיינו השבטים, שמכרו את הצדיק הזה. א"ל משה, ולמה באלו הגופים. שהם קדושי עליון. א"ל הקב"ה, כך

160

פירוש הסולם לזוהר חדש - דברים פרשת כי תצא מאמר החליצה

 יהיה לו שם ושארית. השלישי, שטנף את הפקדון, והניח ממנו לאחר. אמר המלך, עזבו את זה, עד שנראה מה יעשה האחר, ממה שהניח זה בידו. ובתוך כך, לא יצא מבית המלך.[אות לט] זכה האחר יצא וכו': זכה האחר, יצא זה לחירות. לא זכה. אמר המלך, תנו לו עונש על שטנף את הפקדון, וישאר הפקדון שלו. רב הונא אמר כיון שנכנס נכנס. פירוש. כיון שממתינים למעלה לראות מה יעשה האחר, ובתוך כך אינו יוצא מבית המלך, ע"כ אפילו אם האחר אינו זוכה, אין מוציאים אותו משם.[אות מ] ואי טנף את וכו': ואם טנף את הפקדון ולא הניח ביד אחר

1234567891011121314151617181920